Varsel om oppstart av privat planarbeid - reguleringsplan Reinshaugen massetak

Arealplankart

Bulldozer Maskinlag AS setter nå i verk en reguleringsprosess for gjenåpning av massetaket på Reinshaugen i Bø kommune. Berørte parter inviteres med dette å komme med innspill og kommentarer til oppstartsvarselet

På vegne av Bulldozer Maskinlag AS, varsler Bulldozer Maskinlag Geopro AS om oppstart av arbeid med reguleringsplan for masseuttaket på Reinshaugen i Bø. Uttaket har ligget brakk og bedriften skal søke om tillatelse for å ta opp driften. Berørte parter inviteres med dette å komme med innspill og kommentarer til oppstartsvarselet.

  • Planavgrensningen er i feltet BRU3 og i LNFR i kommuneplanens arealdel 2017-2028 (vedtatt 30.11.2017).
  • Forskriften om konsekvensutredning krever ikke planprogram eller konsekvensutredning for dette tiltaket da det er vestentlig under terskelverdien for slike krav. Størrelsen på massetaket er i underkant av 50 daa og totalt uttak er på 200 000 fm3. Området er også av mindre betydning for landbruket. 
  • Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. 

Frist for innspill og kommentarer til varselet settes til 01.08.2021
 

Innspill sendes til:
Geopro AS mni@bulldozer.no 
med kopi til Bø Kommune post@boe.kommune.no eller Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

 

Reguleringsområde.png