Varsel om oppstart av privat planarbeid - reguleringsplan Møkland masseuttak

Møkland plankartforslag

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for utvidelse av eksisterende masseuttak.


Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Ottar Bergersen & Sønner AS.

Formål med reguleringsplanen er å regulere uttak av masser og utvidelse av eksisterende masseuttak.

Vedlegg:
1. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
2. Referat oppstartsmøte
3. Plankart - forslag
4. Reguleringsbestemmelser - forslag
5. Notat - myr og våtmark

Frist for innspill og kommentarer til dette varselet settes til 01.09.2021.
Innspill og kommentarer sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes
eller på e-post til dagmar.kristiansen@asplanviak.no