Varsel om oppstart av privat planarbeid - endring reguleringsplan Eidet

Varsel om Oppstart

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsendring for eiendommene gnr. 65, bnr. 48, 58, 110, 16 (del av) og 121 (del av) på Eidet i Bø kommune.

 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Reguleringsplan for Eidet», stadfestet i 2008, samt «Reguleringsendring Eidet sentrum», stadfestet i 2017. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartutsnitt. 

Formålet med reguleringsendringen er å øke parkeringsarealet på område F/K2. Dette oppnås ved å utvide planområdet og ved å ta Risnesveiens avkjørsel bort fra parkeringsområdet og flytte den til gammel adkomst lenger nord.

I samråd med kommunens planavdeling er det bestemt at planen ikke skal konsekvensutredes.

Forslagsstiller og grunneier er Eidet butikkdrift AS.
Utførende konsulent for planleggingen er JJ Engineering.
Dette varsel sendes til naboer og offentlige og private høringsinstanser.
Dette for å informere om planen og motta eventuelle innspill fra partene.
For nærmere info.: JJ Engineering, tlf. 911 84 595.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til: JJ Engineering NUF, Boks 11, 8465 Straumsjøen eller e-post jajakob@online.no.
Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 31.07.2021

NB! Det avholdes orienteringsmøte vedrørende reguleringsendringen på Kjellar'n Pub på Eidet torsdag 20.mai kl. 18:00.