Varsel om oppstart av detaljregulering for "Mårsundvågen"

Planområde

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering
for «Mårsundvågen» i Bø kommune. Plan ID 18672020.003.

Område befinner seg mellom Dingelvika og Mårsundvågen.

Områder innenfor plangrensen reguleres til arealer for fritidsbebyggelse, landskapshotell, småbåthavn, landbruksarealer og friluftsarealer.

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Ottar Bergersen & Sønner AS.

Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet.

Innspill sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller på e-post til dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 24.1.2022.

Varslingsbrev
Planinitiativ
Kart planområde
Oppstartsmøte
Rapport biologisk mangfold