Strategisk Næringsplan

Kommunestyret vedtok Strategisk Næringsplan 26. juni 2014. Den overordna målsettinga i planen er å utvikle flere arbeidsplasser basert på kommunens fortrinn. Handlingsprogrammet til Straegisk Næringsplan skal rulleres årlig. Du kan lese hele planen her. Handlingsplanen for 2019 finner du her

 

 

I arbeidet med Kommuneplanens Samfunnsdel og Strategisk Næringsplan ble det arrangert flere workshops i 2013 og 2014. Ut fra disse ble det laga en såkalt SWOT-analyse som peker på styrker, svakheter, muligheter og trusler. Denne er lagt til grunn i valg av mål og strategier i planarbeidet.

 

Styrker (i dag)

Svakheter (i dag)

 • Liten kommune med de fortrinn det innebærer
 • Beliggenhet nær viktige fiskefelter
 • Beliggenhet nær framtidige olje- og gassressurser
 • Beliggenhet langs farleden mot Barentsregionen og Nord-Øst passasjen
 • Påviste forekomster av etterspurte mineralressurser
 • Godt utbygde havner
 • Attraktive boområder med sjøtilgang
 • En sterk frivillig sektor
 • Bolyst blant innbyggerne
 • Kompetanse innenfor matproduksjon
 • Kompetanse på helse- og eldreomsorg
 • Kompetanse på barnehage og skole
 • Kompetanse innenfor kultur og arrangementer
 • Kompetanse innenfor reiseliv
 • Godt utbygd bredbåndsinfrastruktur
 • Sterk akvakulturaktør med lokalt eierskap
 • Arbeidsstokk med kompetanse innenfor anleggsvirksomhet
 • Produserer varer som eksporteres til markeder utenfor kommunen
 • Medlem av Vesterålen regionråd – som gir mulighet for interkommunalt samarbeid innenfor en rekke områder
 • Tilgang til kunnskap og kompetanse gjennom samarbeidet med SINTEF/NTNU
 • Betydelig befolkningsnedgang over mange år
 • Ungdommen flytter ut – gir stadig større andel eldre i befolkningen
 • Mangler et tydelig kommune- og handelssenter
 • Få nye attraktive arbeidsplasser i de nye næringene
 • Tar ikke sjansene – utnytter ikke mulighetene når de dukker opp
 • Lavt utdanningsnivå – mangel på akademisk kompetanse
 • Mange små bedrifter – mangel på privat og offentlig kapital
 • Kommunens økonomiske handlingsrom er redusert – høy lånegjeld
 • Ikke del av en felles bo- og arbeidsregion
 • For lite utviklet forpliktende interkommunalt samarbeid
 • Sårbar veginfrastruktur for inn- og uttransport (Rv 820)
 • Bygdedyret fortsatt framtredende
 • For lite samarbeid i næringslivet
 • Mangler en offensiv fiskeripolitikk
 • Fiskeflåten kraftig redusert, kun 3 båter over 90 fot
 • Lav foredlingsgrad av fiskeriprodukter
 • Mangler lavterskel boligtilbud for utleie

 

Muligheter (framover)

Trusler (framover)

 • Utnyttelse av beliggenhet og infrastruktur mht fiskerinæringa
 • Utnyttelse av beliggenhet mht både dagens og framtidig olje- og gassvirksomhet i nordområdene
 • Verdiskaping og nye arbeidsplasser ifm utvinning og bearbeiding av mineralske råstoffer
 • Større variasjon i tomter og boliger som kan tilbys aktuelle tilflyttere
 • Tilrettelegge for bygging av flere fritidseiendommer
 • Utnytte mulighetene som ligger i et forsterket samarbeid med frivillig sektor
 • Utnytte mulighetene som kompetanse innenfor helse- og eldreomsorg gir
 • Styrke og utvikle det regionale samarbeidet innenfor det interessepolitiske arbeidet
 • Befolkningsnedgangen fortsetter
 • Vesterålsregionen stagnerer
 • Mangel på privat investeringskapital
 • Fiskeforedlingsanleggene blir stående tomme
 • Ungdom flytter ut – og kommer ikke tilbake
 • Bø klarer ikke å utnytte beliggenhet mht olje- og gassvirksomheten i Nordområdene
 • Økt trussel ifm forurensning som følge av økt olje- og gassaktivitet
 • Kommunen klarer ikke å samle seg om strategiene framover
 • Mangel på offensiv fiskeripolitikk
 • Mangel på samarbeidsånd i næringslivet
 • Utnytter ikke mulighetene når de dukker opp
 • Nytt inntektssystem for kommunene i Norge
 • Ny kommunestruktur