Saksfremlegg gjennomføring av 02/02-15

Forslag til vedtak:
1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring av eiendomsskatt på verker og bruk fra 01.01.2015, og utvidelse til alle faste eiendommer i hele kommunen fra 01.01.2016, og godkjenner utkast til eiendomsskattevedtekter slik det framgår av vedlegg til saken.
2. Til å verdsette faste eiendommer i Bø kommune opprettes en sakkyndig nemd på 3 medlemmer og like mange varemedlemmer:
Som leder velges:
Som nestleder velges:
Som medlem velges:
Som varamedlemmer velges:
3. Det opprettes en klagenemnd for eiendomsskattesaker på 3 medlemmer og like mange varamedlemmer:
Som leder velges:
Som nestleder velges:
Som medlem velges:
Som varamedlemmer velges:
4. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger.
5. Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse om organisering, framdrift og kostnader i forbindelse med eiendomsskatteprosjektet til orientering, og ber om at kostnader knyttet til prosjektet innarbeides kommunens årsbudsjett og økonomiplan.