Reglement for elever ved Bø Kulturskole

Elever ved Bø kulturskole har følgende reglement:

  • De som blir tatt opp som elever binder seg for minst et halvt år. Ved slutten av hvert semester plikter eleven selv å svare på tilsendt skjema dersom han/hun fortsatt ønsker å fortsette sin opplæring i kulturskolen.
  • For nyinnmeldte elever gis det 2 uforpliktende prøvetimer. Dersom eleven ikke ønsker å fortsette undervisningen etter dette, skal det gis beskjed til kulturskolen straks og i god tid før 3. undervisningstime. 
  • Elevavgiften betales etterskuddsvis for et halvt år om gangen. Den kan bli redusert med lengre tids sykdom eller ved flytting fra kommunen.
  • Dersom elevavgiften ikke er betalt til fastsatt tid, kan eleven miste elevplassen. Elever som ved nytt opptak har restanse på elevavgiften, vil ikke få beholde sin plass i kulturskolen.
  • I første skoleår vil eleven motta lærebok / annet lærematriell kostnadsfritt. Utover dette må eleven selv dekke utgifter til lærebok.                    
  • Eleven plikter å møte presis og forberedt til timene med instrument og undervisningmateriell. Det er nødvendig med daglig oppfølging av undervisningen hjemme.  Som hovedregel kan regnes en halvtimes øving hver dag for å sikre en progresjon. 
  • Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal om mulig meddeles elevens lærer på forhånd. Eleven kan ikke få forsømte timer tilbake.
  • Dersom et av kulturskolens instrumenter blir påført skade, skal dette straks rapporteres til kulturskolens personale. Dersom skaden skyldes uforsvarlig behandling, kan eleven selv bli nødt til å dekke eventuelle kostnader til reparasjon. 
  • Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse for skolearbeidet eller av andre disiplinære årsaker, kan eleven utelukkes fra undervisning og elevplassen tilbys andre som står på venteliste.

Oppdatert 27. november 2020 Hanne Terese Sjaastad