Reglement for elever ved Bø Kulturskole

Elever ved Bø kulturskole har følgende reglement:

  • De som blir tatt opp som elever binder seg for minst et halvt år. Ved slutten av hvert semester plikter eleven selv å svare på tilsendt skjema dersom han/hun fortsatt ønsker å fortsette sin opplæring i kulturskolen.
  • For nyinnmeldte elever gis det 2 uforpliktende prøvetimer. Dersom eleven ikke ønsker å fortsette undervisningen etter dette, skal det gis beskjed til kulturskolen straks og i god tid før 3. undervisningstime. 
  • Elevavgiften betales etterskuddsvis for et halvt år om gangen. Den kan bli redusert med lengre tids sykdom eller ved flytting fra kommunen.
  • Dersom elevavgiften ikke er betalt til fastsatt tid, kan eleven miste elevplassen. Elever som ved nytt opptak har restanse på elevavgiften, vil ikke få beholde sin plass i kulturskolen.
  • I første skoleår vil eleven motta lærebok / annet lærematriell kostnadsfritt. Utover dette må eleven selv dekke utgifter til lærebok.                    
  • Eleven plikter å møte presis og forberedt til timene med instrument og undervisningmateriell. Det er nødvendig med daglig oppfølging av undervisningen hjemme.  Som hovedregel kan regnes en halvtimes øving hver dag for å sikre en progresjon. 
  • Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal om mulig meddeles elevens lærer på forhånd. Eleven kan ikke få forsømte timer tilbake.
  • Dersom et av kulturskolens instrumenter blir påført skade, skal dette straks rapporteres til kulturskolens personale. Dersom skaden skyldes uforsvarlig behandling, kan eleven selv bli nødt til å dekke eventuelle kostnader til reparasjon. 
  • Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse for skolearbeidet eller av andre disiplinære årsaker, kan eleven utelukkes fra undervisning og elevplassen tilbys andre som står på venteliste.