Ny kommunal kompensasjonsordning - koronatiltak

Photo by a href="https://unsplash.com/@adamsky1973?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Bø kommune har fått kr 250 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Målet for ordningen er de som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Åpne saken og se om du er en av disse. Alle søknader sendes inn via www.regionalforvaltning.no og behandles der. Søknadsfrist er 3.5.2021. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig.

 

Bø kommune har fått kr 250 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Tilskuddsbrevet kan du lese her

Oppsummering

Det spesielle med denne ordningen er at den ikke sammenligner periode for periode, og at du i søknaden ikke trenger å dokumentere hva du har tapt på eller hva du skal bruke pengene til. Tilskuddet er tillitsbasert og du svarer kun til en eventuell revisjon fra myndighetene. Alle bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene kan søke, og kommunen står svært fritt i sin behandling av søknadene. Dette gjør det krevende for begge parter.

Søknadsfrist er 3.5.2021. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig. Den totale potten i denne støtteordningen er kr 250 000,-, og søknadene blir skjønnsmessig behandlet ut fra den beskrivelsen du gir i vedlegget. Midlene skal være innvilget og benyttet innen 1.9.2021. Restbeløp skal sendes tilbake til KMD.

Hvem kan søke – og om hva?

Alle bedrifter kan søke. Målet for ordningen er de som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tilskuddet er tillitsbasert. Det vil si at det er du som anslår hvor mye penger du har tapt, og det er du som har denne informasjonen klar i tilfelle myndighetene gjennomfører kontroll på din søknad. Du trenger altså ikke legge frem detaljert økonomisk informasjon til kommunen i denne søknaden. At opplysningene stemmer er ditt ansvar alene.

Hvordan søke – og hva skal vektlegges?

 • Opprett bruker på www.regionalforvaltning.no
 • Fyll ut elektronisk søknadskjema med foretakets navn, organisasjonsnummer og tilskuddsbeløp.
 • Beskriv dine tap basert på punktene under, og last dokumentet opp som vedlegg til søknaden. Vi trenger en god beskrivelse for å saksbehandle rettferdig.
  • Har virksomheten lidd tap som følge av pandemien?
  • Har virksomheten din søkt andre kompensasjonsordninger og fått avslag, eller latt være å sende inn fordi virksomheten åpenbart falt utenfor ordningen?
  • Beskriv situasjonen som førte til tapet av inntekt
  • Beskriv tidsperioden tapet av inntekt skjedde
  • Angi størrelse på tapet. Inntil 70% av tapet kan søkes dekket.
 • Oppgi hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av de tre siste årene fra søkerdato, og hva slags støtte dette er. Dette er svært viktig! Dersom øvre rammer for offentlig støtte overskrides, må nemlig all støtte du har mottatt de siste tre årene tilbakebetales. Vi ønsker ikke å sette noen i en slik situasjon.

Se også søknadsveilederen

Hvem kan ikke få støtte?

Søker må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette. Virksomheter som er under konkursbegjæring eller liknende vil ikke motta støtte, og ved konkurs de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Kontakt

Bø kommune, næringskonsulenten, 76 11 43 24, lise.mangseth@boe.kommune.no

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til prop. 79 s (2020-2021) økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra stortinget 23. februar. Brevet til kommunene omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 «(ny) Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Støtten fra denne bevilgningen tildeles som bagatellmessig støtte, med det regelverk som tilhører.

 

Bilde: Adam Nieścioruk on Unsplash 

Oppdatert 07. april 2021 Lise Mangseth