Stemmeseddel

Informasjon om forhåndsstemmegiving ved den lokale folkeavstemminga

Valgstyret har bestemt at det skal være adgang til å avgi forhåndsstemme også til den lokale folkeavstemminga. Opplegg for forhåndsstemmegiving i folkeavstemminga er prinsipielt det samme som i kommunestyre- og fylkestingsvalget.