Kystsoneplanen angir hvordan sjøarealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene.

Plankartet med tilhørende bestemmelser er et juridisk bindende dokument, hjemlet i plan og bygningsloven (PBL) § 1-2. Planen fastsetter fremtidig arealbruk og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak innenfor planområdet. jf. PBL § 11-6. Planen gjelder på vannflaten, i vannsøylen og på sjøbunnen.
Bestemmelsene knyttet til plankartet klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene og er juridisk bindende jf. PBL §§ 11-9 til 11-11.
Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men angir føringer for forvaltning og enkeltsaksbehandling etter Kystsoneplanen.

 

Trykk her for å lese retningslinjer og bestemmelser.

Trykk her for å lese merknadsbehandlingen.

Trykk her for å lese vedtaket.

Trykk her for å lese kystsoneplanen.

Trykk her se plankartet.