Søker: Egil Kristoffersen & Sønner AS

Søknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 3900 tonn MTB

Lokalitet: Flagskallen

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º38,318` Ø 14º41,419`

 

Bakgrunn for saken

Egil Kristoffersen & Sønner AS søker om etablering av ny lokalitet til oppdrett av laks ved Flagskallen i Bø kommune. Flagskallen ligger ved utløpet av Jørnfjorden ved innseilingen til Straumsnes og Ringstad. Det er gitt dispensasjon fra gjeldende arealplan fra Bø kommune. Området er tatt inn i forslag til ny kystsoneplan for Vesterålen og det er gjort flere høringsrunder i forbindelse med planforslaget i perioden 2021 og 2022. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 04.04.2022. Det har vært en rekke innsigelser til planen som helhet, også området Flagskallen. I løpet av prosessen har det vært gjort justeringer i planteksten, der innsigelsene fra ulike fagetater er tatt til følge og Flagskallen er ikke lengre en del av arealene som det står strid om.

Utffyllende informasjon finnes i søknaden og andre vedlagte dokumenter.

 

Dokumenter tilhørende saken:

Akvakultur i flytende anlegg - Egil Kristoffersen & sønner AS - søknad om etablering av ny lokalitet Flagskallen 

Akvakultur i flytende anlegg - Egil Kristoffersen & sønner AS  Søknad om etablering av ny lokalitet Flagskallen 

Dispensasjon - akvakulturanlegg ved Flaggskallen

Anleggsbeskrivelse

Anlegg i kommuneplankart 

Rapport Flagskallen forundersøkelse 2020 

Kartdokumentasjon Flagskallen

Strømrapport Flaggskallen 

Rapport B-u Flagskallen 24.06.20 

Rapport Visuell kartlegging ved Flagskallen 

Notat Flaggskallen miljøvurdering Hongværet naturreservat 

Innholdsfortegnelse IK-Akva 

Biosikkerhet Flagskallen  

Personlig hygieneinstruks oppdrett

Mottak av smolt 

Fiskehelseplan 2023

Renholdsplan fôrflåter

Overvåking av SAV

Vask og desinfisering av oppdrettsutstyr

Renholdsplan servicebåt

Renholdsplan utstyr matfiskanlegg

Gjennomføring av fiskehelsebesøk

Plan for intern screening av fisk NoA 2023

Renholdsplan dødfisk-kar oppdrett

Renholdsplan landbasert oppdrett

Rapport - oversikt risikovurderinger fiskehelse

Spredning av lakselus til villfisk

Smitte fra innleid brønnbåt/servicebåt under avlusing

Mottak fôr

Spredning av smitte til vill laksefisk

Risikoanalyse fiskevelferd oppdrett

Beredskapsplan ved massedød og sykdom

Akvakultursøknad Flagskallen - ang. pkt. 6 - dyrehelse og -velferd

 

 

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på e-post: post@boe.kommune.no 

Frist for merknader: 15.07.2023