Detaljregulering for Skagenhaugen, plan-ID 18672020.002, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Hensikten med planen 

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av Walla & Co AS. Hensikten med reguleringen er å regulere området til utleiehytter, som utvidelse av turistsenter/konferansesenter/overnattingssted med arbeidsnavnet Skagenhaugen. Området reguleres for en bebyggelse av frittstående enkelthytter. Mengden begrenses til maksimalt 5 boenheter. 

Planforslaget legger til rette for utbygging av 5 fritidsboliger. Bebyggelsen i området skal fremstå som utleieenheter av høy standard, med materiell og fargebruk tilpasset omgivelsene. Naturkvalitetene på tomta skal hensyntas. Det skal også etableres lagerbygg/naust ved nordlig plangrense, uthus/grillhus ved kysten i sør og en liten flytebrygge på vestsiden.

 

Saksdokumenter:

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Saksfremlegg

Saksprotokoll

 

Fristen for å klage på vedtaket er satt til 10.06.2023. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

Eventuelle klager på vedtaket kan rettes til:

Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

Eller helst per e-post til post@boe.kommune.no, merket med «Klage Skagenhaugen, plan-ID 18672020.002»