Priser og avgifter 2018

1. Utleie av skolebygg

(ikke avgiftspliktig)

Frivillige organisasjoner    Gratis, eksklusiv renhold
Voksenopplæring / Kulturskolen     Gratis
Private og næringsliv:     Kr. 145,- pr. time eksklusiv renhold
Leie av teknisk materiell (data og annet utstyr)   Kr   15,- pr. maskin pr. time

 

2. Foreldrebetaling Barnehager

(ikke avgiftspliktig)
 
Hel plass   1. barn kr. 2.910,-  pr. mnd. i 11 mndr
   2. barn kr. 2.037,-  pr. mnd. i 11 mndr
   3. barn kr. 1.455,-  pr. mnd. i 11 mndr
50% eller 60% av hel plass  1. barn kr. 1.455,- Halv plass pr. mnd i 11 mnd
   2. barn   Prosent av hel plass
   3. barn   Prosent av hel plass

Barn med andre deltidsplasser betaler forholdsmessig andel av hel plass. 1. barn er eldste barn - osv

Søskenmoderasjon innvilges når søsken går i en eller flere kommunale barnehager.
Kost pr. mnd. i 11 mnd. - hel plass  kr. 310,-
Kost pr. mnd. i 11 mnd. - halv plass  kr. 155,-
Barn 1 med halv plass gis anledning til å kjøpe ekstra dager ved
ledig kapasitet.
 pris pr. dag: kr. 157,-
Søskenmoderasjon:       2. barn 70 % av barn 1  
                                    3. barn 50 % av barn 1  
Barn som hentes etter ordinær åpningstid pr påbegynte halve time  kr. 195,-
Oppholdstiden må avtales på forhånd. Dersom oppholdstiden innenfor
ordinær åpningstid,i gjennomsnitt pr. mnd. overstiger det avtalte
 pris pr. time  kr. 86,-
Barn uten fast plass som gis anledning til tilfeldig opphold ved
særskilte anledninger
 pr. time kr. 86,-
 m
aksimum pr. dag kr. 380,-

 

3. Foreldrebetaling SFO / Voksenopplæring / Vitnemål / Fremleie av boliger

(ikke avgiftspliktig)

Oppholdstid 17 – 25 t pr. uke pris pr. mnd. i 11 mndr. kr 2.500,-
Oppholdstid 0 – 16 t pr. uke pris pr. mnd. i 11 mndr. kr 1.545,-
Kost, uansett oppholdtid pris pr. mnd. i 11 mndr. kr.    98,-
Avtalt oppholdstid ut over 25 t pr. uke pris pr. time
(Forutsetter at det  ikke må tas inn ekstra personell)
kr.    34,-
Avtalt oppholdstid ut over 16 t pr. uke pris pr. time 
(Forutsetter at det  ikke må tas inn ekstra personell)
kr.    86,-


Felles for barnehage og SFO:

Barn som hentes etter ordinær åpningstid pr påbegynte halve time  kr.  195,-
Oppholdstiden må avtales på forhånd. Dersom oppholdstiden  innenfor ordinær åpningstid, i
gjennomsnitt pr. mnd, overstiger det avtalte, pris pr. time 
 kr.    86,-
Barn uten fast plass som gis anledning til tilfeldig opphold ved særskilte anledninger, pr. time  kr.    86,-
Maksimum pr. dag  kr.  380,-

 
Voksenopplæring

Pris pr. skoleår for inntil 760 årstimer undervisning for arbeidsinnvandrere som ikke har  
rett til gratis opplæring 
 kr.  30.491,-
Avtale om færre årstimer betales forholdsmessig pr. time  kr    44,-


Vitnemål     

Utstedelse av kopi av vitnemål inkl. porto (rek.)                                                                     kr.    105,-  

 

Framleie av boliger

Prisen Bø kommune betaler utleier - pluss 10%

 

4. Kulturskolen

(ikke avgiftspliktigpliktig)

Elevbetaling:

Semesteravgift (halvår)   kr.    905,-
Semesteravgift (halvår) med søskenmoderasjon  kr.    628,-
Gruppeopplæring (dans, teater, band, kor, musikkteknologi)(halvår)  kr.    594,-


Instruktørtjenester:

Salg av instruktørtjenester til barnekor, korps, teaterlag etc. (barn)   kr.    330,-
Salg av instruktørtjenester til barnekor, korps, teaterlag etc. (voksne)  kr.    415,-

   
Instrumentleie:

Pr. semester (halvår)  kr.    193,-
Pr. semester (halvår) med søskenmoderasjon                                                     kr.    151,-    

 

5. Bø Folkebibliotek (er i utgangspunktet gratis)

Tapt lånekort erstattes av låner    kr.       26,-
Purregebyr for bøker som ikke leveres til rett tid:  
1.  varsel  kr.       21,-
2. varsel    kr.       31,-
3. varsel   kr.       42,-

Satsene er beregnet pr. varsel ikke pr. medium.

Erstatning for tapte, ødelagt eller ikke tilbakeleverte media:

 • Bok eller medium kan erstattes av låner med et eksemplar av samme type eller kvalitet
 • Bok eller medium erstattes av låneren etter bibliotekets satser
 • Erstatningen skal stå i rimelig forhold til hva det vil koste biblioteket å erstatte  materialet

 

6. Gebyrer ved behandling av jordlovsaker

(ikke avgiftspliktig)

Fastsettes av landbruksdepartementet ved forskrift.

Behandlingsgebyr for konsesjonssaker kr 5.000,-.
Behandlingsgebyr for jordlovsaker kr 2.000,-.

For søknad om fritak av bo- og driveplikt er det ikke behandlingsgebyr.


FELLINGSAVGIFTER FOR HJORTEVILT

Voksne dyr kr. 537,- / Kalv kr.316,-


ANDRE TJENESTER landbruk

Kr. 430,-pr. time

.

7. Vederlag / egenandeler omsorgs- og sosialtjenester

Vederlag for praktisk bistand og opplæring i hjemmet, fastsettes i samsvar med forskriftene til loven til:

Netto inntekt Vederlag pr. mnd
Inntil  2G     kr.   200,- *
2G til 3G  kr.   751,-
3G til 4G   kr.  1.221,-
4G til 5G   kr.  1.706,-
Over  5G  kr.  2.107,-

Forskrift vedr. maksimalbeløp bistand og opplæring i hjemmet foreligger ikke på budsjetteringstidspuinktet. Administrasjonen gis fullmakt til å etterregulere dette.

G= Folketrygdens grunnbeløp er pr. 01.05.17  kr. 93.634,- pr. år.

Forskriftenes maksimalbeløp for netto inntekt under 2G er for tiden kr. 200,- pr. måned.

Vederlaget skal ikke overstige selvkost for tjenesten. For 2018 fastsettes selvkost til kr. 311,- pr. time.

Satsene omfatter også praktisk bistand og opplæring i hjemmet for beboerne i boenhetene for personer med psykisk utviklingshemming.

For eventuelle ambulerende vaktmestertjenester, som ikke omfattes av forskriftene for praktisk bistand m.v., fastsettes vederlaget til kr. 211,- pr. time,
avrundet til nærmeste halve time.

Prisen på varm middagsmat levert fra kjøkkenet på Bøheimen fastsettes til kr. 68,- pr. porsjon. Pris for dessert er kr. 10,- pr. porsjon.
Gebyr for utkjøring av mat fastsettes til kr. 5,- pr. utkjøring.

Pris for leie av trygghetsalarm: Kr 120,- pr. måned, hvis privat alarm kr 60,- pr. måned.
Pris for montering av alarm kr 211,-

Timelønn for støttekontakter : kr 155,-
Dokumenterte utgifter dekkes med inntil kr 700,- pr oppdrag.

 

8. Husleiesatser kommunale boliger / trygdeboliger

(ikke mva)

Depositum utleie kommunale boliger:      
Trygdeboliger: (2 x månedsleie)    pluss depositum nøkler   kr.    100,-
øvrige boliger: (2 x månedsleie)    pluss depositum nøkler kr.    100,-
       
LEIEGÅRD ”BAKKEMO”  Øyjord Nr. 1  – 4   kr.  4.329,-
VERTIKALDELT LEIL Asterset Nr. 3 – 4  kr.  5.263,-
VERTIKALDELT LEIL. Bellevue Nr. 1 – 6 kr.  4.454,-
LEIEGÅRD ”SOLHEIM” Skagen 1. etasje sør og nord kr.  5.520,-
    2.etasje sør og nord kr.  3.247,-
    Kvist kr.  3.788,-
4 - MANNS BOLIG Vinje  Nr. 1 – 4  kr.  6.733,-
4 - MANNS BOLIG Straume Nr. 1 – 4 kr.  6.733,-
2 - MANNS BOLIG Straume Nr. 1 – 2  kr.  6.733,-
TRYGDEBOLIG Steine Nr. 1 – 5 kr.  6.709,-
VERTIKALDELT Forøy - Minibolig Nr. 1 – 2 kr.  3.247,-
VERTIKALDELT Forøy – 2-roms Nr. 3 – 6  kr.  7.057,-
ENEBOLIG Forøy – 3-roms Hele huset nr. 7 kr.  5.399,- 
BOFELLESSKAP Bøheimen Nr. 1 – 6  kr.  6.682,-
SJØRISEN OMSORGSBOLIGER   Leilighet på 52 m² kr.  6.474,-
    Leilighet på 67 m² kr.  7.236,-
    Leilighet på 75 m²  kr.  8.554,-
Telefon via sentralbord       kr.     188,-


 

9. Gebyr kopiering

(inkl. mva.)
 
Pr. kopi:   Sort/hvitt  Fargekopier
A4 - format   kr.   3,00  kr.   7,00
A3 - format   kr.   6,00  kr.  14.00
A4 – laminering   kr. 12,00  
A3 – laminering   kr  18,00  
For tykt papir    kr.   0,20  
     
Gebyr kopiering til frivillige organisasjoner    
A4 og A5 - format  kr. 0,63   kr. 2,63
A3 - format  kr. 1,25  kr  5,25
For tykt papir  kr  0,25  

             

KARTPLOTTING  STØRRE FORMATER  Sort/hvitt  Farge  
     A0-format  kr  104,00  kr  138,00
     A1-format   kr    70,00  kr  104,00
     A2-format  kr    40,80  kr    64,00


Kulturdept. har i brev av 04.04.11 fastsatt priser, med hjemmel i Forskrift av 11. des. 1998 nr. 1193 om offentlege arjuvm §5-6 tredje ledd,
for avskrift og kopi av arkivmateriale i offentlig arkivdepot:

For avskrift:  kr 250,- pr side
For stadfestet kopi:  kr  15,- pr side
For ikke-stadfestet kopi: kr  6,- pr side
For fotografi kan det kreves betaling i samsvar med produksjonskonstnadene.
For dokumenter som er tilgjengelig i elektronisk versjon, kan det ikke kreves betaling for elektronisk utsendelse.


Elektroniske tjenester
Leveranse av digitale geodata:

 • Prisen for FKB levert på vektorformat beregnes vha. Geovekst priskalkulator.
  • Minstepris pr. bestilling er p.t. kr 998,- inkl. påslag + mva.
  • Kommunens påslag på beregningen vha. Geovekst priskalkulator er 33%
 • V/A-Informasjon på vektorformat: 1,8 kr/daa
 • Plan på vektorformat: 50% av prisen beregnet av Geovekst priskalkulator
 • Plan på rasteformat: 20% av leveranse på vektorformat
 • Annen informasjon belastes med 1 kr/daa pr. datasett.

Standardformat for digital leveranse er jpg for raster og SOSI for vektor. Andre format kan leveres etter avtale. Dette koster kr 400,- pr. leveranse.

www.statkart.no

VA-informasjon: Prisen gangen med 1,3


Annet
Ved leveranser ut over standardprodukt betales en timegodtgjørelse for tilrettelegging á 1,2‰ av saksbehandlers årslønn + mva pr- time.
Medeiere i kartgrunnlaget er unntatt kartavgift.
For kartserie der Bø kommune kun har disposisjonsrett (N 50 og N 250-serie) formidles kopier via Teknisk avdeling.
Kopiering til publikum i As og A4-format av kart som benyttes i kommunal saksbehandling er gratis inntil 3 kopier.
For matrikkel-opplysninger beregnes timegodtgjørelse á 1,2 ‰ av saksbehandlers årslønn + mva pr. time for tjenester med varighet utover ½ time.
Data sendt pr. e-post, diskett, CD-rom eller annet medium kan ikke videreformidles eller benyttes til annet formål inn oppgitt ved kjøpet,
uten etter avtale med Bø kommune, teknisk avdeling.

 

10. Gebyr kart- og oppmålingsforrening

(ikke avgiftspliktig)

10.1.  Generelle bestemmelser

10.1.1  Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.
Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

Saksgebyr etter pbl. skal betales selv om søknad skulle bli avslått.

Ved avslag skal gebyr for igangsettingstillatelse (§93 – saker, trinn 2) betales tilbake.

Dersom avslag medfører en revidert søknad  innen 3 måneder som blir godkjent,
skal 75% av først innbetalte gebyr gå til fratrekk i nytt gebyr.

Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye gebyr, skal kommunen tilbakebetale for mye betalt gebyr så snart forholdene er avklart.

 

10.1.2  Beregning av gebyr

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar fullstendig melding, søknad eller rekvisisjon.

 

10.1.3  Betalingstidspunkt

Gebyr for de ulike sakstyper forfaller til betaling slik:

a)  Planforslag og konsekvensutredninger:
    Gebyr for reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre
   vesentlige   reguleringsendringer før forhåndsuttalelse.

b)  Bygge- og delingssaker, seksjoneringssaker, avfallsplaner, skilt og reklame.

c)  Heiser / løfteinnretninger:
     
Gebyrer faktureres når vedtak fattes. Brukstillatelse / ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyrer er betalt.

d)  Oppmålingsarbeider:
     
Gebyret kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid igangsettes. Betaling skal skje til økonomiavdelingen etter regningsoppgave
     fra oppmålingsmyndigheten.  Satsene beregnes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også tinglysingsgebyr. 
    
Gebyrene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeid med merking av grenser. Grensemerker beregnes for
    den enkelte sak og påplusses gebyret. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg.

 

10.1.4  Timepris beregnet på grunnlag av anvendt tid

Arbeider som ikke er priset i regulativet beregnes på grunnlag av medgått timeverk
etter følgende timesatser:

Saksbehandler / ingeniør    kr.    591,-
Assistent     kr.    339,-
Feltarbeid i målarbeid inklusiv utstyr    kr. 1.099,-


10.1.5  Urimelige gebyrer 
Dersom gebyret etter dette regulativet anses for urimelig i forhold til det arbeid og kostnader etaten har hatt med sakene, kan administrasjonen
fastsette et 
passende gebyr.


10.1.6  Klageadgang 
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette er en oppfølging av regulativ (ikke enkeltsak).


10.1.7  Merverdiavgift
Det beregnes ikke merverdiavgift ved innkreving av gebyr, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektøren.


10.1.8  Indeksregulering
Satsene i regulativet er pr. 01.01.17. Satsene reguleres den 01.01. hvert år etter konsumprisindeksen. Grunnlaget er konsumprisindeksen
pr. 15. oktober året før.

Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste 10,- kr. Nye satser som er indeksregulert kunngjøres i pressen.

10.2.  Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§109)

10.2.1  Plansaker - privat forslag til reguleringsplan, bebyggelsesplan og endring av gjeldende regulerings- eller bebyggelsesplan
          Pbl §§ 27-1 og 28-2 fjr. § 30)

Gebyr Enkel sak Middels tung sak Komplisert sak
Basisgebyr kr. 18.370,- kr.  30.660,- kr.   45.970,-
Tillegg for rammeavklaring kr.   4.570,- kr.    6.720,- kr.   12.290,-
Tillegg for bearbeiding kr.   4.570,- kr.    9.170,- kr.   15.340,-
 
Planutkast skal utarbeides i samsvar med VEILEDER, rundskriv T-1381.

Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen frem til en ”offentlig” plansak,
må bruke tid på avklaring av rammer som er uavklart i forhold til lov, forskrift eller overordnet plan, skal det betales tilleggsgebyr som vist i tabell.
Tilleggsgebyret er definert slik:

Enkel:         Få rammeavklaringer i forhold til gjeldende planer (inntil ett dagsverk).
Middels:      samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer.
                  
Fra 1 – 4 dagsverk.
Komplisert: Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak.

Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen frem til en ”offentlig” plansak, må bruke tid på bearbeiding av planen, skal det betales
tilleggsgebyr som vist i tabell. Bearbeidingsgraden defineres slik:

Enkel:          Noen  mindre justeringer må utføres.
Middels:       Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever fra 1 – 4 dagsverk.
Komplisert:   Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget.

 

10.2.2    Mindre vesentlige reguleringsendringer. (Pbl. § 28-1 pkt. 2)

Kan gjøres av det faste utvalg for plansaker, saksbehandling, tilsvarende § 27-1 kr. 8.020,-
 

10.2.3    Tiltakssaker (bygg- og anleggssaker)

Kommunen fastsetter i alle saker hvilke punkt i regulativet gebyret skal beregnes. Gebyret er beregnet ut fra preaksepterte løsninger.
Der dette ikke er tilfelle, kan gebyret beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand.
Gebyret skal ikke være mindre enn vedtatt fast gebyr.


10.2.4    Søknadspliktige tiltak

            Oppføring av bygning pbl. § 20-1)

  Bruksareal Gebyr
Enebolig uten sekundærleilighet, fritidshus over 80 m²

Tillegg for sekundærleilighet
Inntil 150 m²
Over 150 m²
 
kr. 3.429,-
kr. 4.238,-
kr. 1.027,-
Rekkehus / blokkbebyggelse, hvor boligbyggingen har flere boenheter, skal det betale tillegg pr. enhet:
Enhet nr. 2 til og med nr. 5:   50% av satsene for enebolig inntil 150 m²
Fra og med enhet       nr. 6:   20% av satsene for enebolig inntil 150 m²
Andre bygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hoved
- industri / lagerbygg, kontor / forretningsbygg, samferdsel / kommunikasjon,
hotell- og restaurant, kultur- og forskning, helsebygg og beredskap, garasje
over 50 m², fritidshus under 80 m² m.v.

i tillegg pr. påbegynt 100 m²
Inntil  100 m²
100 - 200 m²
200 - 500 m²
500 - 1000 m²
over  1000 m²
 
kr 2.573,-
kr 4.289,-
kr 6.858,-
kr 10.292,-

kr. 515-
Konstruksjoner og anlegg som ikke defineres som bygning, f.eks. molo, flytebrygge   kr. 3.429,-

 

10.2.5    Rivning av bygninger, konstruksjoner og anlegg - Pbl. § 20-1 e)

Minste avgift for rivning av tiltak kr  1.958,-
Rivning av bygninger og konstruksjoned med BRA fra 100 - 600  kr  3.905,-
Rivning av bygninger og koknstruksjoner > 600  kr  6.478,-


10.2.6    Bruksendring

Bruksendring uten bygningsmessige endringer kr  1.702,-
For bruksnedringer med bygningsmessige endringer, betales 50% av gebyret under pkt 10.2.4  


10.2.7    Søknad uten ansvarsrett

Tiltak etter pbl. §§ 20-2                                          kr. 1.515,-

                                                                    
10.2.8    Ferdigattest

Ferdigattest / miderltidig brukstillatelse                                        kr  267,-

      

10.2.9   Endring og fornying av bygetillatelse - Pbl. § 20

Endring og fornying av byggetillatelse kr. 1.378,-


10.2.10  Tiltak, pbl. § 93 20-1, k

 i) vesemtlige terrenginngrep og J) anlegg av vei eller parkeringsplass      kr 3.106,-

      

10.2.11    Tiltak pbl. § 20-1,m

Delingssøknad i regulert område - grenser fastsatt i plan kr. 1.027,-      
Delingssøknad i regulert område, men hvor grensene ikke er fastsatt kr. 1.201,-
Delingssøknad i LNF områder, hvor saken må på høring (landbruk, kultur, vei).
Gebyret innbefatter behandling av søknad om avkjørsel og utslipp, når disse er vedlagt saken.
Tillegg ved flere innstanser §21-5
kr. 2.229,-
Delingssøknad - grensejustering, tilleggsareal og bebygde tomter kr.    856,-
Søknad om avkjørselstillatelse, egen søknad kr.    515,-
Søknad om utslippstillatelse kr.    934,-

 

10.2.12  Rammetillatelse / igangsettingstillatelse - 2-trinns behandling

For rammetillatelse, saksbehandlerforskriftenes § 13, betales aktuelt fastgebyr,
jfr. pkt 2.4. For igangsettingstillatelse betales 25% av aktuelt fastgebyr.


10.2.13    Igangsetting uten tillatelse

Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 200% av fullt behandlingsgebyr.
Skal dekke ekstraarbeid kommunen har med slik saker.


10.2.14  Beliggenhetskontroll

Boliger og andre bygg, 50 - 200 m² grunnflate (BYA)  min. 3 punkter kr. 2.383,-
Bygg over 200 m² grunnflate kr. 2.839,-
For ny utsetting - uendret beliggenhet - betales 50% av satsene  
For ny utsetting - justert beliggenhet - betales 75% av satsene  


10.2.15  Tilsyn etter Plan- og bygningslovens §33-1

Tilsyn er omfattet av kommunens lovpålagte forvaltningsoppgaver og gebyr for tilsyn fastsettes etter Plan- og Bygningslovens §33-1  

10.2.16  Dispensasjon (19-1)

For hvert forhold som krever dispensasjon fra bestemmelsene i
 • plan- og bygningsloven
 • teknisk forskrift
 • kommunale arealplaner
  Gebyret kommer i tillegg til det faste saksgebyret for tiltaket.
kr 3.626,-

 

10.3  Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

(Lovens §32, forskriftene §16) fastsettes som følger:

10.3.1  Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
areal fra 0 – 400 m²        kr.       7.691,-
areal fra 401 – 2000 m²   kr.     12.869,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.   kr.       1.109,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  
areal fra 0 – 400 m²    
 kr        6.458,-
areal fra 401 – 2000 m²    kr.     12.869,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.  kr.       1.109,-
Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
areal fra 0 – 50 m²      kr.        5.193,-
areal fra 51 – 250 m²     kr.        7.691,-
areal fra 251 – 2000 m²    kr.      10.370,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.  kr.        1.326,-
Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr som for oppretting av grunneiendom  
volum fra 0 – 2000 m³    kr.      19.340,-
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.  kr.        1.890,-
Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.  


10.3.2  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering.
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av
andre grunner ikke 
kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2.


10.3. 3  Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).
En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål
kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m²    kr.        5.317,-
areal fra 251 – 500 m²   kr.        8.807,-

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

volum fra 0 – 250 m³    kr.        9056,-
volum fra 251 – 1000 m³    kr.       10.252,-

 

10.3.4  Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.
Dette gjelder ikke arealoverføring 
til vei- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m²    kr.  6.540,-
areal fra 251 – 500 m²   kr.10.370,-
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på  kr.  2.500,-

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.
Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³    kr.   11.446,-
volum fra 251 – 500 m³   kr.   13.892,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på    kr.     1.371,-


10.3.5  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter          kr.   3.409,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt                    kr.      522,-


10.3.6  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter  kr.        5.191,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr.        1.890,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.        


10.3.7  Privat grenseavtale

Jfr. ML § 19 Matrikkelforskrift § 44
Gebyr for registrering av private grenseavtaler faktureres etter medgått itd og materiell

 

3.8  Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan
administrasjonssjefen eller den hun/han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr,
fastsette et redusert gebyr.

 

10.3.9  Betalingstidspunkt
          Gebyrene skal kreves inn forskuddsvis.


10.3.10  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.


10.3.11  Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider   kr.    206,-
Matrikkelbrev over 10 sider     kr.    410,-
 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.


10.3.12            Kopi av målebrev / skylddeling

Gebyr beregnes pr. sett bekreftet kopi av målebrev eller skylddelingsforretning  kr.   213,-        


 

10.4.  Gebyr for arbeider etter lov om eierskifte (§7).

10.4.1    Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

 a) Sak som krever befaring   b) fem ganger rettsgebyr
 c) Sak som ikke krever befaring  d) tre ganger rettsgebyr


10.4.2    Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon
For utarbeidelse av målebrev over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning etter reglene i kap. C.3.1.


10.4.3  Ny behandling av avslått søknad
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere
betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen 
3 måneder etter dato for første avslag.

 

11. Gebyrsatser ved kommunalt egen innfordringsvirksomhet

 
Betalingsvarsel purring     tilsvarende 1/10 av inkassosatsen
Inkassovarsel      tilsvarende 1/10 av inkassosatsen
Varsel etter tvangsfullbyrdingsloven 4-18/4-19    tilsvarende 3/10 av inkassosatsen
Betalingsoppfordring  tilsvarende 3/10 av inkassosatsen
Begjæring om utlegg    tilsvarende 1,85 ”R”
Begjæring om annen tvangsfullbyrdelse   tilsvarende 2,1 ”R” (rettsgebyr)
Utferdigelse av forliksklage   tilsvarende 1 ”R” (rettsgebyr)
Utleggsforretning    tilsvarende 3,4 ”R” (rettsgebyr)
Inkassosatsen pr. 01.01.15 er   kr. 700,-
Rettsgebyret ”R” er pr. 01.01.14  kr. 1.049,-


 

12. Vannavgift - tilknytningsavgift

(avgiftspliktig - priser er inklusive mva)

Gebyrene er hjemlet i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bø kommune, Nordland

Engangsgebyrer    
Tilknytning Kr 2.500,-  
Frakobling kr 2.500,-  
Gjenåpning kr 2.500,-  
     
Abonnementsgebyr Vann Avløp
Bolig, fritidsbolig Kr   2.088 Kr  1.833,-
Næring iht. dimensjon inntaksledning: <0" Kr   2.450,- Kr  1.926
                                                               1-2" Kr   3.785,-  
                                                               2-3" Kr   7.572,-  
                                                               3-4" Kr 11.357,-  
                                                               >4" Kr 15.142,-  
     
Forbruksgebyr    
Enhetspris per m3 Kr       9,58 Kr   15,88
Stipulert forbruk fritidsbolig (90 m3) Kr   862,50 Kr   1.429,-
Stipulert forbruk bolig, næring, gårdsbruk med lavt vannforbruk (180 m3) Kr  1.725,- Kr   2.858,-
Stipulert forbruk næring og gårdsbruk med høyt vannforbruk (360 m3) Kr  3.450,- Kr   5.716,-
     
Vannmålerleie    
1/2" Kr     424,-  
3/4" Kr     887,-  
1" Kr  1.123,-  
1 1/2" Kr  1.357  
2" Kr  1.823,-  
ND 65 Kr  2.930,-  
ND 80 Kr  2.930,-  
ND 100 (4") Kr  2.990,-  
ND 150 (6") Kr  3.842,-  

 

13. Avgift feiing - brannsyn

(innkl.mva.)

kr. 524,00 pr. pipe pr. år
kr. 524,00 pr. gang for fritidshus

 

14. Gebyrer ved teknisk avdeling

Gebyr for behandling av gravemelding

Kr. 500,- for behandling og utsendelse av gravemeldingsskjema til de ulike instanser.
Det beregnes ikke gebyr dersom tiltakshaver selv klarerer med de ulike instansene.

 

Eiendomsmeglerpakken

Kr. 2000,- for alle opplysninger på eiendom (reguleringsplan, kommunale avgifter, evt. pålegg, heftelser, målebrev, kart, byggetillatelse og ferdigattest).

 

15. Skjenke- og salgbsbevillinger, samt serveringsbevillinger

Iht. alkohollovens § 6-1. skal bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kr 0,20 pr. liter
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 kr 0,55 pr. liter
Minimumsgebyr salgssted kr 1.540,-
Skjenking av alkoholholdig drikk  
gruppe 1 kr 0,45 pr. liter
gruppe 2 kr 1,20 pr. liter
gruppe 3 kr 3,95 pr. liter
Minimumsgebyr skjenkested kr 4.900,-

Ved årets uløp skal bevillingshaver på eget initiativ sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol samt forventet omsatt mengde alkohol for kommende år. Fristen for å innrapportere omsetningstall er 1. mars påfølgende år.

Gebyr for ambulerende bevilling kr    350,-
Gebyr for enkeltanledning (1/4 av minimumsgebyr skjenkested) kr 1.225,-
Gebyr for avlegging av prøve i alkoholloven kr    400,-
Gebyr for avlegging av prøve i serveringsloven (etsablererprøven) kr    400,-


 

16. Festeavgift kirkegårdene

§2: Kirkegårdene i Bø - Festeavgift konto 3.6302.0430.042:

Nr. Tekst Avgift kr Kommentar
2.1   Festetidens lengde er 20 år (jfr GL §14 og Kirkegårdsvedtektene §3)    
2.2 Fri grav i hht GL´ forskrifter §16 0 Ingen avgift
Dersom pårørende ønsker å beholde gravstedet utover frigravperioden betales festeavgift.
Men hjelle i GL §14 fastsettes følgende avgift for feste- og fornying av feste av grav:
2.3 For feste av grav ved dødsfall (GL´ forskrift §17)

1.500,00

pr. grav
2.4 Fornying av festet grav (GL §14 og GL´ forskrift §17) 1.500,00 pr. grav
For begravelser for innbyggere fra andre kommuner:
2.5 Ved begravelser for innbyggere fra andre kommuner betales festeavgift fra begravelsesdag,
jfr GL §6 2.ledd
1.500,00  pr. grav

 

16. Renovasjonsavgifter

Prisene er inkl.  mva

OPTI-BAG (Abonnementspris pr. leilighet/bedrift) 
Størrelse i liter
  2017
Minimumsgebyr kr.  3.204,-
140  ” kr   3.354,-
190  ” kr   3.567,-
240  ” kr   3.782,-
370  ” kr   4.293,-
770  ” kr  11.686,-
1000 ”   kr 13.823,-
Deling beholder (fradrag i gebyret) kr     -109,-
Hjemmekompostering (fradrag i renovasjonsgebyret) kr    - 218,-
Fritidsrenovasjon - 5 sekker á 80 liter - lys blå  kr      450,-
Fritidsrenovasjon - 10 sekker á 80 liter - lys blå  kr      800,-
Fritidsrenovasjon - 15 sekker á 80 liter - lys blå  kr   1.050,-
Ekstrasekk - 80 liter - gul pr. stk. kr     100,-
Henting av avfallsdunk utover forskr. pr. 10m kr     660,-
Feilsorteringsgebyr kr     286,-
Bytte beholder, administrasjonsgebyr. Eventuell transport og rengjøring kommer i tillegg kr     259,-

Avfall levert til gjenvinningsstasjoner / returpunkter:
For husholdningene er bl.a. følgende dekket gjennom det årlige gebyret og kan leveres vederlagsfritt på gjenvinningsstasjonene eller returpunkter:
*Spesialavfall:              Malingsrester, oljeprodukter, batterier, lysstoffrør m.m
*EE-avfall:                   Elektrisk og elektronisk utstyr, samt KFK-holdige kjølemøbler
*Sortert avfall som:     Papp, papir, plast, drikkekartonger sortert i egne sekker. Glass, metallemballasje og klær.

*) Minimumssats ved 80 liters beholder og hjemmekompostering, eller deling av beholder tilsvarende 80 liter

SLAM  (fra slamavskillere hos private husholdninger) 
Årssatser (tømming hvert 2. år)
Pr. leilighet eller med separat slamavskiller inntil 4 m3 kr.     1.184,-
Pr. leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4 m3) kr         520,-
Tillegg pr. m3 våtvolum i slamavskillere større enn 4 m3 kr         328,-
Tømming for fritidsbolig (hvert 4. år) kr         592,-
Fritidsolig, pr leilighet utover 1 kr         260,-
Årlig tømming  
Pr. leilighet eller lignende med separat slamavsk. inntil 4m3 kr      2.814,-
For tømming av større slamavskille pr. m3 kr         417,-
Akuttømming  
Ekstratømming innenfor rute kr       2.992,-
Ekstratømming utenfor rute kr       5.095,-
Tømming av slam og fettavskillere fra næringsliv gjøres etter gjeldende behandlingssatser med de tillegg på 20% for administrasjon og deponikostnader.

17. Havneavgift / havnevederlag

Ikrafttredelse: 01.01.2014

Gjelder for: Bø kommune ved  Bø  kommune    Hjemmel: LOV-2009-04-17-19-§25, FOR-2010-12-20-1762

§ 1 Formål

Anløpsavgiften skal dekke Bø kommunes kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i lov om havner- og farvann med forskrifter, samt kostnader ved å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i Bø kommunes sjøområde, heretter benevnt Bø havnevesens avgiftsområde.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for fartøy som anløper offentlig eller privat havneanlegg i Bø kommunes avgiftsområde. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havneanlegg i Bø kommunes avgiftsområde i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.

Forskriften gjelder også for fartøy som ankrer eller landsetter passasjerer eller gods fra reden i avgiftsområdet.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

 1. Fartøy med største lengde under 28 meter
 2. Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
 3. Norske og utenlandske fartøy når de har status som orlogsfartøy
 4. Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i Bø havnevesens avgiftsområde
 5. Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havn eller delta i utveksling av passasjerer, mannskap eller last med annet fartøy innenfor området.
 6. Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser, foretar mannskapsbytte eller tar om bord skipsfornødenheter og passasjerer
 7. Fartøy som anløper havn utelukkende for å sette i land syke, skipbrudne eller døde, under
  forutsetning av at oppholdet i havn ikke varer lengre enn nødvendig for disse formål.

§ 3 Beregningsgrunnlag

Anløpsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Bø kommune basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

 

§ 4 Regulativ for anløpsavgift

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i §2 a-g betaler anløpsavgift etter satser nedenfor.

Havneadministrasjonen bestemmer hvilken avgiftskategori de ulike fartøy inngår i. Minsteavgift på kr 350,- gjelder for fartøy som er over 28 meter men under 300 BT. Alle beløp er oppgitt inkl. mva.

 

Generell anløpsavgift
GENERELL anløpsavgift Anløpsavgift i NOK
De første ..... Intervall BBT Anløpsavgift
300    0 - 300 1,54
300 301 - 600 0,46
600 601 - 1200 0,40
800 1201 - 2000 0,33
1000 2001 - 3000 0,40
2000 3001 - 5000 0,52
5000 5001 - 10000 0,52
10000 10001 - 20000 0,52
10000 20001 - 30000 0,66
20000 30001 - 50000 0,77
over 50000 0,90

Typiske skip i denne katergori er fiske-, spesial- og bukserfartøy

 

Anløpsavgift for lasteskip INNTIL 20 000 BT
Avgift for LASTEFARTØY INNTIL 20 000 BT Anløpsavgift i NOK
De første ..... Intervall BBT Anløpsavgift
300    0 - 300 1,28
300 301 - 600 0,39
600 601 - 1200 0,39
800 1201 - 2000 0,32
1000 2001 - 3000 0,32
2000 3001 - 5000 0,26
5000 5001 - 10000 1,28
10000 10001 - 20000 1,28
10000 20001 - 30000 -
20000 30001 - 50000 -
over 50000 -

 

Anløpsavgift for lasteskip OVER 20 000 BT
Avgift for LASTEFARTØY OVER 20 000 BT Anløpsavgift i NOK
De første ..... Intervall BBT Anløpsavgift
300    0 - 300 1,28
300 301 - 600 1,28
600 601 - 1200 1,28
800 1201 - 2000 1,28
1000 2001 - 3000 1,28
2000 3001 - 5000 1,28
5000 5001 - 10000 1,28
10000 10001 - 20000 1,28
10000 20001 - 30000 1,28
20000 30001 - 50000 0,96
over 50000 0,51

Typiske fartøy i denne katergori er bulkskip

 

§ 5. Rabattordning

Med medhold i havne- og farvannsloven § 25 kan det innrømmes rabatt etter følgende prinspipp:

 1. Fartøy med faste anløp og for fartøy som i hovedsak benyttes innenfor havneområdet kan innrømmes kostnadsbegrunnet rabatt på inntil 50 %.
 2. Skip over 15000 BT som seiler inn for reparasjoner,, mannskapsskifte eller anna nødvendig vareleveranse til skipet kan etter søknad til Bø havnevesen få halvert anløpsavgift.

§ 6 Opplysningsplikt

Bø kommune kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav. Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi  havnevesen de opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere, beregne og innkreve anløpsavgift.

§ 7 Ansvarsforhold

Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. Lov om havner- og farvann, § 25

fjerde ledd.

Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

Krav som Bø kommune har mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i

lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter Lov av 17. desember

1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 8 Tvangsmulkt

Med hjemmel i av FOR 2009-12-15-1545 om ankomst- og avgangsmeldinger og i medhold av Havne- og farvannslovens § 60 kan Bø kommune for å sikre at bestemmelsene i denne forskrift eller vedtak i medhold av forskriften blir gjennomført, treffe vedtak om tvangsmulkt som tilfaller havnevesenet etter følgende satser:

 1. Unnlatelse av å melde ankomst i samsvar med forskriften ilegges tvangsmulkt tilsvarende 5 -fem- ganger anløpsavgiften.
 2. Unnlatelse av å melde ankomst, og også forlate kommunens sjøområde uten å melde om avgang før avgang, ilegges tvangsmulkt, tilsvarende 10 - ti - ganger anløpsavgift på anløpstidspunktet.

§ 9 Ikrafttredelse

Endringene i forskrift trer i kraft 01.01.2017.

 

3 Forskriftshjemlede gebyrer / gebyr for kostnadsdekning 

Saksbehandlingsgebyr
    NOK 
Tiltak som krever politisk behandling (prinsipielle saker): Dette kan være søknad om fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag på reden, ledninger, kabler og rør, lyskilder o.l    4.080,-  
Tiltak som behandles administrativt (kurante saker): Dette kan være søknad om fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag på reden, ledninger, kabler og rør, lyskilder o.l   2.040,-
Oppfølging av tiltak:
For oppfølgning av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr etter medgått tid
Minstesats  685,-
Befaring:
Hvis befaring er nødvendig kommer tillegg for medgått arbeidstid og reisekostnader
Minstesats  685,-
Søknad om opplag av fartøy ved privat eller offentlig kai, Utstedelse av dokumenter for bekreftelser, attester o.l   685,-
Utstedelse av dokumenter utenom alminnelig arbeidstid medfører tillegg for medgått arbeidstid etter satser for utleie av arbeidskraft Etter regning

 

4 Forretningsmessige fastsatte priser

Kaivederlag
Intervall Generell Lastefartøy inntil 20000 BT Lastefartøy til over 20000 BT Kysttankere
0 - 300 1,50 1,50 1,50 1,50
301 - 600 1,93 1,28 1,28 2,57
601 - 1200 1,93 1,28 1,28 2,57
1201 - 2000 1,28 1,03 0,77 2,57
2001 - 3000 1,03 1,03 0,77 1,01
3001 - 5000 0,77 0,51 0,77 1,01
5001 - 10000 0,64 0,51 0,64 0,39
10001 - 20000 0,32 0,90 0,64 0,96
20001 - 30000 0,32 - 0,77 0,50
30001 - 500000 0,32 - 0,51 0,39
50000 - > 0,26 - 0,19 0,39

 

Bruk av flytebrygger og andre kaianlegg
Bruk av flytebrygger og andre kaianlegg for mindre fartøy:    NOK    
Langtidsleie flytebryggeplass i Bø, årlig leie kalenderår.  
 - åpen båt sommersesong - juni, juli og august  2.711,-
 - fiskefartøy med lengde 6 - 10 meter
 - fiskefartøy med lengde 10 - 12 meter
 - fiskefartøy med lengde 12 - 18 meter
 - fiskefartøy med lengde 18 - 21 meter
 - fiskefartøy med lengde 21 - 24 meter
 - fiskefartøy med lengde 24 - 28 meter

5.421,-
6.514,-
8.132,-
16.264,-
21.685,-
27.106,-

Leie flytebrygge- og kaiplass for:  

 - fiske/fritidsfartøy inntil 15 meter (per døgn)
 - fiske/fritidsfartøy mellom 15-18 meter (per døgn)
 - fiske/fritidsfartøy mellom 18-21 meter (per døgn)
 - fiske/gritidsfartøy mellom 21-24 meter (per 30 dager)

 - fiske/fritidsfartøy inntil 15 meter (per 30 dager)
 - fiske/fritidsfartøy mellom 15-18 meter (per 30 dager)
 - fiske/fritidsfartøy mellom 18-21 meter (per 30 dager)
 - fritidsfartøy mellom 21-28 meter (per 30 dager)

108,-
150,-
350,-
450,-
2.032,-
3.000,-
5.000,-
7.500,-

Sjøfly som benytter pongtonger eller kaier 204,-
Minste pris for øvrige fartøy per døgn 474,-

Minstepris for fartøy under 300 BT er kr 461,- per døgn

 

ISPS - vederlag
   VederlagNOK 
Vederlag for fartøy og innretninger, % av fartøyets kaivederlag 30 %
Vederlag for cruiseskip, per passasjer skipet er sertifisert for 11,-
Utstedelse av nytt og fornyelse ID-kort, gyldighet 2 år 300,-
Utstedelse av adgangskort for gjest, gyldighet 2 år 300,-
Utstedelse av kjøretøykort, gyldighet 1 år 150,-
Utstedelse av dokumenter 500,-
Utstedelse av dokumenter utenom alminnelig arbeidstid medfører tillegg for medgått arbeidstid etter satser for utleie av arbeidskraft Etter regning

 

Varevederlag over kommunale kaier
 Nr  Varebenevnelse Kr pr tonn  Nr  Varebenevnelse Kr pr tonn
1 Korn 20,00 11 Jernmalm, jern- og stålavfall 20,00
2 Poteter, friske og frosne grønnsaker 20,00 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall
12.1.  Jord, sand 
20,00
  8,00
3 Levende dyr 30,00 13 Metaller 20,00
4 Trevirke
4.1.  Massevirke av tømmer
4.2.  Skurtømmer

20,00
  8,00
13,00

14 Sement, kalk,  bearbeidet bygningsmateriale
14 1.  Sement i bulk
20,00

  8,00
5 Utskiping animalsk og vegetabilsk
råstoff f.eks agn, krabbe, oppdrettsfisk og avskjær på tank
5.1.  Frosne fiskeprodukter utskiping
5.2.  Fiskeprodukt ilandført direkte fra feltet
20,00


20,00
00,00
15 Råmineraler, bearbeidede mineraler, pukk, grus 20,00
6 Næringsmidler og fôr 20,00 16 Natur- og kunstgjødsel 20,00
7 Oljeholdige vekster, fett 20,00 17 Kjemiske kullprodukter, tjære 20,00
8 Fast mineralsk brensel 20,00 18 Kjemiske produkter unntatt pos. 17
18.2.  Asfalt
20,00
  8,00
9 Råolje 20,00 19 Cellulose og papiravfall 20,00
10 Petroleumsprodukter 20,00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 20. mars 2018 Anne-Lise Wiik Robertsen
Tips en venn Skriv ut