Høring planprogram hovedplan VA

Bø kommune har i Formannskapet 15.05.2019, sak 40/19, vedtatt oppstart av planarbeid samt høring av forslag til planprogram for ny Hovedplan vann og avløp 2020 – 2027.

Formålet med dette planarbeidet er å utarbeide en overordnet plan for vannforsyningen og avløpshåndteringen (VA) i Bø kommune, både for forvaltning av kommunale VA-anlegg og for myndighetsutøvelse overfor private avløpsanlegg. Planen skal gi en oversikt over status og tilstand for sektorene, hvilke lover og regler som gjelder, og hvilke mål som er satt. Det skal også utarbeides en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp gjennom perioden, med beskrivelser av nødvendige tiltak på kort og lengre sikt med tilhørende økonomiske konsekvenser. I tillegg skal det utarbeides kart med oversikt over planlagte tiltak.

Forslaget til planprogram blir lagt ut på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Både offentlige og private har anledning og oppfordres til å sende inn innspill og forslag til planarbeidet. Fristen for å komme med merknader til oppstarten og forslaget til planprogram vil være minimum seks uker, deretter fastsetter kommunen det endelige planprogrammet.

Vi ber om at innspill til planprogrammet sendes skriftlig til Bø kommune innen 05.07.2019. Innspill sendes til post@boe.kommune.no eller via post til Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen. 

Planprogrammet kan lastes ned her.

Tips en venn Skriv ut