Høring og offentlig innsyn av akvakultursøknad - areal og biomasseendring Gaukværøy

Gaukværøy

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Bø kommune i Nordland.
Søker: Egil Kristoffersen & Sønner AS, org. nr. 913 601 963
Søknaden gjelder: Areal- og biomasseendring.
Søkt størrelse: 4680 tonn MTB
Lokalitet: 38757 Gaukværøy
Koordinater:
Midtpunkt anlegg:
N 68•36,779` Ø 614•20,793`
Midtpunkt fôringsflåte:
N 68•36,765` Ø 614•20,638`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 mnd. fra denne kunngjøringen.
Kontaktadresse: post@boe.kommune.no

Oversendelsesbrev Nordland Fylkeskommune
Søknadsskjema
Søknadsbrev
Tillatelse til akvakulturanlegg
Kvittering betalt gebyr
Rapport - strømning
Rapport B-undersøkelse
Rapport C-undersøkelse
Fiskehelse og -velferd Gaukværøy
Beredskapsplan ved massedød og sykdom
IK-akva
Kart – arealplan
Kart – anlegg
Kart – godkjent og omsøkt plassering
Kart – koordinater flåte
Kart – koordinater ytterpunkter
Kart – Olex
Kart – Fiskeplasser aktive redskaper
Kart – Fiskeplasser passive redskaper
Kart – sjø 1:25000
Kart – sjø 1:50000