Hensikten med planen

Planforslaget er utarbeidet av Knut-Helge Fenes og Hallur Stakksund v/KHF Byggservice. Formålet med reguleringsplanen er å gjøre tomt 28/28 tilgjengelig for 7 tomter, hvorav tre er til boliger og fire til fritidsboliger.

Forslagstillere er eiere av hele området innenfor reguleringsplanens avgrensning og har et ønske om å gjøre området tilgjengelig for boliger basert på:
• Et opplevd behov for tomter til sjønære fritidsboliger
• Selv om fylkesvei 820 (Bøveien) er i umiddelbar nærhet ligger området usjenert til og i skjul av terrenget
• Området har ingen praktisk bruk i dag. Terrenget er ulendt og har ingen verdi, hverken som friluftsområde eller som landbruksområde.
• Nærhet til Fjærvollsanden

Reguleringsprosessen ble startet allerede i 2018 men kort etter satt i bero i påvente av jordskifterettens bestemmelse om veirett til de nye tomtene. Alle tomtene har nå veirett og det er ønskelig å ferdigstille planen.

 

Saksdokumenter:

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart

Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Medvirkning 

Saksfremlegg 

Saksprotokoll 

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skiftlig til:

Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen, eller helst per e-post til post@boe.kommune.no

 

Høringfristen er satt til 14.09.2023

 

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler: line.benjaminsen@boe.kommune.no