Høring. Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bø kommune

I henhold til den nye Kommunelovens §8, skal kommunestyret fastsette forskrift om godgjøring for folkevalgte. Kunngjøring skal skje i hht. Forvaltningslovens § 38.

Høringsforskrift

Bø kommune mottok i desember 2019 et skriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med nærmere føringer for hvordan forskriften skal se ut. Materialet som ble framlagt for politisk behandling i formannskapets møte 30.01.20, i sak 7/20, er satt opp i henhold til formkrav for forskrift.

Forslag til forskrift er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmesider, på Rådhuset og på Bø folkebibliotek, Vinje.

Innspill til høringsdokumentet sendes innen 1. april 2020 til:

post@boe.kommune.no eller til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen