Har du innspill til handlingsprogrammet for fysisk aktivitet og naturopplevelse for 2023?

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse_bilde

Handlingsprogrammet i denne planen skal rulleres hvert år. Vi ber derfor om innspill på denne, spesielt lag og foreninger i frivillig sektor. Har dere noen endringer eller nye tiltak dere vil melde inn?

Bø kommune vedtok i 2019 en plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020-2023. Den er et styringsredskap for kartlegging, synliggjøring og vurdering innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For å kunne søke om spillemidler til rehabilitering eller bygging av idretts- nærmiljø- eller friluftsanlegg stilles det også krav om at anlegget skal inngå i en kommunal plan.
 
Handlingsprogrammet i denne planen skal rulleres hvert år. Vi ber derfor om innspill på denne, spesielt lag og foreninger i frivillig sektor. Har dere noen endringer eller nye tiltak dere vil melde inn? Les både plan og rullert handlingsprogram for 2022 under.
 
 
 
Vi har også lagt ved et skjema for innmelding av planlagte prosjekt:
 
Frist for tilbakemelding er 24. oktober.
 
Vær oppmerksom på at frist for innlevering og fornying av søknader om spillemidler også er 24. oktober 2022.
Søknad leveres på www.anleggsregisteret.no