Godtgjørelsesregulativ for folkevalgte

 

Gjelder fra 01.01.2020

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velfredsgoder i Bø kommune.

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-05-07-977