Endring Detaljreguleringsplan Eidet - planforslag til offentlig ettersyn

Illustrasjon

Det underrettes om at formannskapet behandlet ovennevnte planforslag i møte 03.06.2021, sak 46/2021, og fattet vedtak om å sende planen til offentlig ettersyn.

Planforslaget er utarbeidet av JJ Engineering NUF på vegne av Eidet Butikkdrift AS, og formålet er å øke parkeringsarealet for område F/K2 ved å utvide planområdet og legge om traseen for Risnesveien.

Innspill til planforslaget kan sendes:
elektronisk til post@boe.kommune.no
per post til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen (merk: Innspill reguleringsendring Eidet - ref 2021/294)

Frist for merknader er 31.07.2021

Plankart
Bestemmelser
Beskrivelse
Vedtak