Detaljreguleringsplan for Spikarheia - planforslag til offentlig ettersyn

Illustrasjon

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-10 sender Børve Borchsenius Arkitekter AS på vegne av Bø kommune ut 1.gangshøring av reguleringsplanforslaget Spikarheia.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for næringsvirksomhet, i form av reiselivs-/overnattingstilbud, servering/service og kontorvirksomhet. 
I en del av planområdet består grunnen av deponerte og potensielt forurensete masser. Forskriftsmessig håndtering av grunn- og miljøtekniske forhold på stedet skal ivaretas som ledd i planarbeidet.

Planområdets avgrensing mot nord og øst følger eksisterende eiendomsgrenser, mens plangrense i sør og vest er satt i sjø. En liten del av kommunal vei Farveisa er også tatt med i planområdet - jf. vedlagt kartutsnitt. Utstrekning av varslet planområde er ca. 73 daa.

Planlagt arealbruk er i samsvar med kommuneplanens arealdel og formannskapet vedtok å sende planforslaget ut på 1. gangs høring 03.06.2021. 

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/ Torstein Synnes, tlf: 954 32 624 / epost: ts@borveborchsenius.no.

Innspill til planforslaget kan sendes:
elektronisk til post@borveborchsenius.no og post@boe.kommune.no
per post til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen (merk: planforslag Spikarheia - 2021/142)

Frist for merknader er 22.10.2021.

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Miljøteknisk rapport
Geoteknisk rapport
Rapport områdestabilitet
Vurdering av avfallsområde
Risiko- og sårbarhetsanalyseVedtak

Oppdatert 10. september 2021 Andreas Andersen