Detaljreguleringsplan for Spikarheia - planforslag til offentlig ettersyn

Illustrasjon

Det underrettes om at formannskapet behandlet ovennevnte planforslag i møte 03.06.2021, sak 49/2021, og fattet vedtak om å sende planen til offentlig ettersyn.

Planforslaget er utarbeidet av Børve Borchsenius Arkitekter AS på vegne av Randviken AS, og fomålet er å legge til rette for næringsvirksomhet og fritids-/turistformål på eiendommene gbnr. 16/40 og 16/60 i Bø.

Innspill til planforslaget kan sendes:
elektronisk til post@boe.kommune.no
per post til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen (merk: planforslag Spikarheia - 2021/142)

Frist for merknader er 17.08.2021.

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Miljøteknisk rapport
Geoteknisk rapport
Rapport områdestabilitet
Vurdering av avfallsområde
Risiko- og sårbarhetsanalyseVedtak