Detaljregulering «Mårsundvågen» - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Illustrasjon av bebyggelse ved fullt utbygd område. Fritidsboliger i øvre delen av planen, landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt naust/servicebygg ved småbåthavn.

Formannskapet vedtok i møte 01.09.2022 i sak 54/2022 å fremme detaljregulering BFR3 Mårsundvågen, plan ID 18672020.003, og legge den ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, Landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt naust/servicebygg ved småbåthavn.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er vedlagt.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til saksbehandler Line Henriette Benjaminsen
Tlf. 76 11 4 316 / 905 66 059, line.benjaminsen@boe.kommune.no

Eventuelle merknader til reguleringsarbeidet skal sendes til post@boe.kommune.no eller pr. post til Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen innen 1.november 2022.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Referat oppstartsmøte

NLR RAPPORT Biologisk mangfold konsekvensutredning Mårsund gnr. 15 bnr. 21 i Bø kommune

Samlet fil med innspill til varsel om oppstart

Melding om vedtak

Saksfremlegg