NY HOVEDLEDNING MÅRSUND-STEINSVIKA

VA-Kart Mårsund

Bø kommune vurderer å anlegge ny hovedvannledning mellom Mårsund og Steinsvika for å forbedre forsyningssikkerheten til Steine/Vinje-området.

Dagens hovedledning fra Ramnflauget er en 225mm PVC-ledning som ligger over høybrekket på nordsiden av Mårsundfjellet og ned til fordelingskum i Steinsvika. Den er trolig fra 70-tallet. Høyden på traseen gjør denne ledningen sårbar for undertrykk, spesielt ved høy vannføring, noe som vil være problematisk i forhold til innlekking av fremmedvann eller innsug av luft. Det har vært noen lekkasjer langs denne linja som har vært utbedret fortløpende. I februar 2018 ble lufteklokken på toppen av høybrekket ødelagt av frost, noe som gjorde at luft kom inn og ikke ble evakuert skikkelig. Sammen med det høye forbruket førte dette til at en luftpropp ble dannet som til slutt hindret gjennomstrømming. Hele Steine/Vinje-området fikk dårlig trykk i en periode, før det ble normalisert ved at tilførselen fra Trolldalen ble koblet inn fra vest. Etter at lufteklokken ble byttet ut ble normaltilstanden gjenopprettet.

Når Mårsund ble koblet til kommunal vannforsyning i 2012-2013, ble det lagt ny hovedledning frem til Risnakkveien. Denne ble dimensjonert til 225mm slik at den ved en fremtidig forlengelse vil kunne fungere som hovedforsyning også til Steine/Vinje-området. Det gjenstår ca. 350-400m med 110mm ledning fra krysset ved Bøkirka og opp til eksisterende 225mm ledning fra Ramnflauget som må byttes for å sikre denne kapasiteten. På vedlagte kart er denne angitt som strekning A-B.

Det var opprinnelig tenkt å gå videre med en sjøledning fra Mårsund og til Steinesjøen, men dette vurderes som for usikkert med tanke på levetid og utsatte forhold. Det som nå vurderes er å anlegge en 225mm ledning fra Mårsund/Risnakkveien og til fordelingskum i Steinsvika, angitt som strekning C-D på vedlagte kart. Nøyaktig trase er ikke bestemt enda, og vil avhenge av stedlige forhold og innspill fra grunneiere, men er tenkt innenfor området som er angitt i kartet.

Foreløpig plan er da å anlegge ledningen mellom C-D samt bytte ut eksisterende kummer der det er behov for oppgradering, og sette denne i drift. Når strekningen A-B skal oppgraderes fra 110mm til 225mm vil Mårsund-området kunne forsynes via gammel PVC og nyanlagt ledning frem til hele anlegget er ferdigstilt, og gammel PVC kan stenges for normal drift. PVC-ledningen blir ikke sanert, men beholdes som reserve. Denne rekkefølgen på arbeidet sikrer at det blir færrest mulig stopp i vannforsyningen for abonnentene.

Dersom dette prosjektet blir godkjent og finansiert vil oppstart kunne bli allerede i 2019, med ferdigstillelse sent i 2019 eller i 2020.

Vi ber om at grunneiere og andre interessenter gir innspill og kommentarer som vi kan ta med oss videre i planleggingsarbeidet. Send dette til post@boe.kommune.no eller per brev, og merk gjerne posten med «Hovedledning Mårsund-Steinsvika». Tidsfrist for innspill settes til onsdag 27.03.

Kart Bøstranda.png

Kart Mårsund.png

Oppdatert 05. mars 2019 Andreas Andersen
Tips en venn Skriv ut