Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig

Hva er min bolig registrert som?

https://seeiendom.kartverket.no/ kan du søke opp din eiendom og finne bygningskoden til boligen din. Tidligere kunne man få avtale om fritidsgebyrer for kommunale tjenester og renovasjon, selv om bygget ikke var formelt registrert som fritidsbygg. Det kan man ikke lenger, nå er det bygget er registrert som i eiendomsregisteret (matrikkelen) som er grunnlaget. Det er mulig å søke kommunen om bruksendring, dersom dette er aktuelt.

Krav om bruksendring

For at bygninger som er registrert som helårsbolig skal bli registrert som fritidsbolig må det godkjennes en søknad om bruksendring jf. plan og bygningsloven § 20-1 bokstav d.
Bruksendring gir også grunnlag for å endre renovasjonsgebyr mv. fra bolig til fritidsbolig.

Krav til søknaden

Ordinære byggesaksskjema benyttes, og følgende skjema sendes til kommunen:
5174      Søknad om tillatelse til tiltak
 
Link til skjema finner du her:
https://dibk.no/soknad-og-skjema/soknadsskjemaer-for-byggesak/

Ansvarlig søker

For søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig godkjenner kommunen normalt at eier selv står som ansvarlig søker. For andre bruksendringsformål må normalt ansvarlig foretak benyttes.

Gebyr

Det må betales et engangsgebyr for bruksendringssøknaden. Se i gjeldende Regulativ for prisliste.

Reguleringsplan og kommuneplanens arealdel

En bruksendring av helårsbolig til fritidsbolig kan godkjennes uten behov for dispensasjon sett at en fritidsbolig ikke er i direkte strid med vedtatt reguleringsplan for eiendommen eller kommuneplanens arealdel. Hvis bruksendringen er i strid med dette krever kommunen dispensasjon i tillegg til søknad om bruksendring. En dispensasjonssøknad må sendes på høring, og kanskje behandles politisk (avhengig av høringssvarene). Dette vil føre til at søknaden vil ta noe lenger tid. Det er heller ikke gitt at søknaden vil bli innvilget. Hvis hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes og at fordelene er større enn ulempene vil det ikke innvilges dispensasjon.

Våningshus

Noen har et våningshus på en landbrukseiendom i kommunen. Slike hus kan ikke bruksendres til fritidsboliger hvis eiendommen er konsesjonsbelagt, altså om den har mer enn 35 dekar dyrket mark og det er drive- og boplikt på gården.
Se om det gjelder din eiendom i linken under:
https://gardskart.nibio.no/search
 

Virkninger av bruksendring

For boliger som er godkjent endret til fritidsbolig vil det være vanskelig å endre tilbake til helårsbolig igjen. Dette siden tekniske krav til boliger vurderes strengere enn for fritidsboliger. Så hvis bygget senere skal endres fra fritidsbolig til helårsbolig kan det kreves store tekniske oppgraderinger for at bygget skal bli godkjent som helårsbolig. Kostnadene for dette bør veies opp mot det du sparer årlig i gebyr.
OBS: Det er ikke hva du bruker bygget til som avgjør om det klassifiseres som fritidsbolig, men hva som er registrert og godkjent av kommunen. Mange kan eie flere hus som benyttes på fritiden, men det gjør ikke huset automatisk til en fritidsbolig, men klassifiseres som en sekundærbolig av skattemyndighetene. Hvis boligen endres til fritidsbolig må den også selges som det.