Bø kommune ønsker å inngå tilvisingsavtale for utleieboliger

Photo by  a href="https://unsplash.com/@freestocks?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Bø kommune ønsker å inngå tilvisingsavtale med ett eller flere firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et tillegg til kommunens egne utleieboliger. En tilvisingsavtale med kommunen gir muligheter for finansiering gjennom Husbanken.

Vi inviterer til orienteringsmøte på Teams tirsdag 13. april kl. 12.
Påmelding: post@boe.kommune.no

Hva er en tilvisingsavtale?
En avtale om rett til tilvising gir kommunen fortrinnsrett til en boenhet, på vegne av en leietaker. Leietaker inngår deretter kontrakt direkte med den enkelte boligeier. På denne måten får kommunen tilgang til flere boenheter uten å måtte eie disse selv, og vi kan hjelpe flere til å finne gode og stabile leieforhold.

I avtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, begrenset til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov, kan boligen leies ut på det åpne marked – etter frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no

Krav til boligene
Kommunen ønsker ti utleieboliger, fordelt på 3- og 4 roms leiligheter, beliggende sentralt i ett eller flere av kommunens tettsteder. I hovedsak er alle type boliger av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha en kvalitet og standard som tilsvarer nye eierboliger. Denne utlysningen gjelder brukergruppe 1. Nærmere informasjon finner du i kravspesifikasjon for kommunale boliger.

Mulighet for finansiering gjennom Husbanken
Det kan søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale. Se Husbanken og Veileder for Husbankens grunnlån. Husbanken har samme krav til kvalitet som byggeteknisk forskrift og skal sikre at boligene er egnet.

Valg av aktør og prosjekt
Tilbudet må inneholde beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Ved valg av aktør og prosjekt vil vi vektlegge: Beskrivelse av utleieselskapet, boligenes beliggenhet, nærhet til skole eller barnehage, nærhet til god bussforbindelse, husleienivå, kvalitet og boligstandard, plan for forvaltning og bomiljø, ferdigstillelsestidspunkt

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Kontakt og frister
Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Bø kommune innen 03.05.2021 på post@boe.kommune.no eller Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, N-8475 Straumsjøen.

Nærmere informasjon om tilvisingsavtaler kan fås ved henvendelse til

Lise Mangseth tlf. 76114324/48036136, lise.mangseth@boe.kommune.no

 

Foto: freestocks on Unsplash

Oppdatert 24. mars 2021 Lise Mangseth