Beredskapsplan for Bø kommune

Av Forskrift om kommunal beredskapslikt §4 Beredskapsplan framgår det at "Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner."

Bø kommunes beredskapsplan bygger på Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), sist utarbeidet i 2015. I Helhetlig ROS er det analysert til sammen 12 uønskede hendelser som gir kunnskap om risiko og sårbarhet for Bø-samfunnet. Ut fra Helhetlig ROS er det utarbeidet en beredskapsanalyse. Beredskapsanalysen fungerer som ei bru mellom Helhetlig ROS og Beredskapsplanen. Målet med beredskapsanalysen er den skal definere de dimensjonerende hendelsene; de hendelsene som beredskapen skal være dimensjonert for å håndtere. Beredskapsanalysen bygger på en viktig forutsetning: Dersom kommunen har en beredskap som kan håndtere et gitt antall dimensjonerende hendelser, vil den også være i stand til å håndtere andre avarter av hendelser som kan oppstå.

 

Du finner dokumentene ved å trykke på lenkene her: