Barne- og ungdomsteam (BUT)

Barn, ungdom og familier som har utfordringer i hverdagen eller står i fare for å få det, kan ofte ha behov for hjelp og tjenester fra ulike instanser både i og utenfor kommunen.
For å gi helhetlig og målrettet hjelp har Bø kommune valgt å etablere
Barne – og ungdomsteam (BUT).

Dette teamet er et lavterskeltilbud som skal vurdere behov for tiltak for barn/unge/familier. 
Ved å samle instansene i et felles møte vil man i fellesskap komme frem til hvordan man best mulig kan hjelpe den enkelte.
Man sikrer også en felles forståelse for den enkeltes situasjon.

BUT består av følgende faste medlemmer:

Koordinator/helsesøster Gunnhild Paulsen
Konstituert helsesøster Linda Sommerseth
Vesterålen barnevern v/Linda Haug
Skole- /barnehagekoordinator Liv Karin Steinsvik
Fastlege

I tillegg til de faste representantene, vil det vurderes hvilke andre samarbeidspartnere det er naturlig å kalle inn til møte.
Foreldre/foresatte til barn som henvises til BUT deltar på møtet. Det er opp til den enkelte familie å avgjøre om barnet/ungdommen skal møte.
Andre aktuelle samarbeidspartnere kan være representant fra:
Skole, barnehage, PPD, BUP, fastlege,

BUT´s oppgaver er å:

  • skape en møteplass mellom aktørene som ivaretar det enkelte barn/ ungdom/familie
  • gi råd/veiledning
  • vurdere rett til individuell plan
  • vurdere behov for ansvarsgruppe og avgjøre hvem som skal lede denne (koordinator)
  • avslutte ansvarsgrupper

Henvisningsrutiner:

Alle som har med barn, unge og deres familier å gjøre kan henvise til BUT.
Også foreldre og pårørende kan henvise.
Etter mottatt henvisning, vil BUT i samarbeid med den henviste/pårørende kalle inn aktuelle deltakere til møte.          
I møteinnkallingen sendes også henvisningen og samtykkeerklæring for gjennomlesing.

For henvendelser til
Barne- og ungdomsteamet, ta kontakt med koordinator Gunnhild Paulsen på
tlf: 76114200 / 76114243 / 90195691 
mail: gunnhild.paulsen@boe.kommune.no

Linker for nedlasting:
Henvisning til BUT PDF document ODT document
Brosjyre BUT
Samtykkeerklæring