Gnr. 8 - Klaksjord

Elvebakken, Klaksjord ca. 1960 Originalbildet er lånt av Johan Johansen

Gården er i matrikkelen oppført under Auvåg, begge gårdpartene har samme gårdsnummer. Navnet på matrikkelgården er skrevet Wvog med Klagsjord i 1661 og Klachsiord i 1723. I manntallet fra 1762 er gården oppført som Uvaag med Klachsjord.

Navnet er rimelig lett å tolke, siste leddet gir seg sjøl. Om første leddet i navnet skriver Oluf Rygh: "Første Led er det under Gimsø gnr. 1 omtalte Klakkr, m. (Klakkr m., Klatt, Klump, nu ogaa brugt om en Fiskegrund (se Aasen), i Gaardsnavn vist ogsa om mindre Høider. Usammensat findes Ordet som Gaardsnavn i Røst og Hadsel." Vi kan føye til at en klakk (i navn på skjær, bergnakker eller isolerte fjellformasjoner) gjerne har nokså bratte kanter, men kan være flatere oppå.

Nærmere presisering av betydningen finner vi i Hans Ross: Norsk Ordbog: "Klippe med en steil Side og vandret Overflade, hvilken springer frem af en Bjergskraaning." Over gården ligger Tjuppen (av samisk Tjuop'pe). Det er kanskje denne klakken som har gitt navn til gården, sjøl om der også er andre knauser i området. Rett norsk skrivemåte er i alle fall Klakksjorda med dobbel k, sjøl om det har vært vanlig å skrive navnet med enkel konsonant.

Arve Elvik

Klaksjord[1].jpg

Tips en venn Skriv ut