2. gangs høring av reguleringsplanforslag Eidet sentrum

Eidet regplan

I formannskapets møte i sak 25/2055 den 07.04.2022 ble det vedtatt at forslag til reguleringsendring for Eidet sentrum planid 18672021.003 skulle legges ut på andre gangs høring og offentlig ettersyn, jf. plan og bygningsloven § 12-11.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til:
JJ Engineering NUF, Postboks 11, 8465 Straumsjøen
eller e-post jajakob@online.no

Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 20.05.2022.

Dokumenter