*Fristen for kulturmidler 2018 utsettes til sommeren. Ny dato kunngjøres i juni

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Vedtatt i formannskapet den 28.06.2012. Sak nr. 12/103

1.  FORMÅL

Formannskapet (Bø kommune) ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere det frivillige kulturliv i kommunen til utvikling og fornyelse med sikte på å styrke tilhørigheten til Bø, skape trivsel, bevare kulturlandskapet og stimulere til kreativitet i befolkningen.

Kulturmidler kan gis til…

*      Drift av lag og foreninger
*     Prosjektrettet tiltak for funksjonshemmede, barn- og ungdom og nyskapende tiltak og arrangementer som ellers ikke forventes å gi et økonomisk overskudd og som gir Bø positiv oppmerksomhet fra egne innbyggere og verden rundt oss.
*     Kompetanseheving som gir tilbakevirkninger og har spredningseffekt med hensyn til å skape utvikling og/eller et bedre og bredere tilbud innen det lokale kulturlivet.

 

2.  HVEM KAN SØKE

Alle organisasjoner, lag og foreninger som driver en eller annen kulturell virksomhet i Bø kommune kan søke.

 

3.  KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER

3.1 Driftsstøtte

Herunder kan inngå ordinær drift, i særskilte tilfeller mindre vedlikehold av bygninger og anlegg, husleieutgifter, materiell og utstyr som er nødvendig for å opprettholde lagets aktivitet. Det kan også søkes støtte til oppstart av nye lag og foreninger med sikte på å øke bredden i kultur- og aktivitetstilbudet til Bøfjerdingene.

Støtte kan gis til:

*      Lag og foreninger med en omsetning i løpet av året på minimum kr. 5000,-
*      Lag og foreninger der medlemmene betaler en egenandel på minimum kr. 100,- pr. år.
*      Lag og foreninger med en lokal medlemsmasse på minimum 5 personer
*      Lag og foreninger som ved åpne arrangementer har innført ledsagerbevis for funksjonshemmede*


3.2 Prosjektrettet tiltak

Med dette menes tidsavgrensede tiltak for funksjonshemmede, barn- og ungdom og nyskapende tiltak og offentlige arrangementer (forestillinger, foredrag, kurs, kulturarrangement) som ellers ikke forventes å gi et økonomisk overskudd og som gir Bø positiv oppmerksomhet fra egne innbyggere og verden rundt oss.

Eksempel på tiltak som kan støttes er utgivelser i form av bøker, hefter, CD, film/video etc. som ikke forventes å gi et økonomisk overskudd.

Støtte kan også i visse tilfeller gis som underskuddsgaranti, begrenset oppad til kr. 10.000,-. Støtten vil da bli redusert eller falle bort i henhold til det faktiske underskudd eller eventuelle overskudd som dokumenteres gjennom regnskap.

Det kan under denne kategori også i enkelte tilfeller gis støtte til forprosjekt.


3.3 Kompetanseheving

Med dette menes deltakelse på- og gjennomføring av egne kurs og andre former for opplæring som gir tilbakevirkninger og har spredningseffekt med hensyn til å skape utvikling og/eller et bedre og bredere tilbud innen det lokale kulturlivet.

 

4.  KRAV TIL SØKNADEN

Søknaden skal vedlegges årsberetning, revidert regnskap og medlemslister fra foregående år. Det må legges frem budsjett for søknadsåret og en kort beskrivelse av hva midlene skal brukes til.

Søkeren skal gi opplysninger om antall medlemmer under 20 år, lagets totalomsetning siste år og medlemskontingent for barn og voksne.

Egenbetaling (kontingenter, treningsavgifter, egenandeler etc.) og egeninnsats må dokumenteres i regnskapet eller på annen måte.

 

Også lag og foreninger som gjennom sine arrangementer og/eller medvirkning er viktige for det samlede kultur- og aktivitetstilbudet til barn- og unge vil kunne få vektlagt dette som prioriteringskriterie, forutsatt at det gis en beskrivelse av hvilke tiltak og aktiviteter dette gjelder.

 

5.0 SØKNADSFRISTER

Generell søknadsfrist for kulturmidler er satt til 15. april om ikke annet opplyses i media. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert.

 

6.0 SØKNADSSKJEMA

Søknadene må skrives på eget kommunens eget søknadsskjema.

Oppdatert 27. mars 2018 Anne-Lise Wiik Robertsen
Tips en venn Skriv ut