Informasjon om eiendomsskatt

Bakgrunn/vedtak
Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på «Verk og bruk» fra 2015 og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2016.

Eiendomsskatt på «Verk og bruk»
Begrepet «verk og bruk» er et gammelt begrep som fortsatt brukes i eiendomsskatteloven og omfatter eiendommer der det foregår en form for produksjon. Dette innebærer at følgende eiendomsgrupper i legges eiendomsskatt – kraft- og teleanlegg, fiskebruk, verksteder, slipp, masseuttak, oppdrettsanlegg og lakseslakteri. Disse eiendommer skal befares av et takstfirma som utarbeider forslag til takst som kommunens valgte sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt skal behandle.

Eiendomsskatt på boliger
Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for eiendomsskatt på boliger. Det er mulig for boligeiere å beregne formuesgrunnlaget ved å ta utgangspunkt i ligningsverdien på boliger som framgår av selvangivelsen som boligeierne har fått tilsendt i disse dager. Grunnlag for eiendomsskatt framkommer på følgende måte:

Ligningsverdi (post 4.3.2. i selvangivelsen) x 4 x 0,8

Da framkommer det som betegnes som formuesgrunnlaget for din bolig fratrukket en sikkerhetsmargin (obligatorisk reduksjonsfaktor) på 20 %.

Denne beregning gjelder for primærboliger (primærbolig er den bolig du selv bor i og har adresse til). Dersom du ikke bor i boligen, blir den av Skatteetaten betegnet som en sekundærbolig. Sekundærboliger har høyere ligningsverdi og den skal ganges med 2,5 i stedet for 4, men med samme reduksjonsfaktor.

Det er derfor viktig at boligeierne kontrollerer ligningsverdien som framkommer på selvangivelsens post 4.3.2. Det framgår av selvangivelsens side 2 hvordan du kan rette/klage på ligningsverdien. Du kan rette faktiske opplysninger som boligtype, byggeår, størrelse (P-rom) og om boligen er primær- eller sekundærbolig. Dersom du mener at ligningsverdien overstiger 30 % av markedsverdi (72 % for sekundærbolig), må du dokumentere dette i din klage. Skatteetaten har en veileder om klage på ligningsverdien som du finner på www.skatteetaten.no . Her framgår det blant annet at med dokumentasjon for å kreve endret ligningsverdien mens:

  • takst som er gitt av kvalifisert takstmann (du får ikke fradrag for honorar til takstmann)
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for)

Det er også viktig at du sjekker at det er korrekt g.nr. og b.nr. på din eiendom i selvangivelsen.

Bø kommune ber derfor boligeierne å kontrollere grunnlaget for ligningsverdi i selvangivelsen og klage dersom grunnlaget er feil. Det er også anledning til å klage dersom grunnlaget er satt for lavt eks. at arealet er for lavt. Det kan være viktig at boligens verdi er korrekt beregnet eks. når du skal selge boligen.

Du kan kreve ligningsverdien satt ned eller opp når du leverer selvangivelsen innen fristen 30. april.

Dersom ligningsverdien er feil så vil det medføre at du får feil eiendomsskatt i 2016. 

Dersom du ikke rekker å sende endringer med selvangivelsen, vil du kunne klage på ligningsverdien når skatteoppgjøret for 2014 kommer. Du kan også klage når du for utskrevet eiendomsskatt i 2016, men det enkleste er å rette eventuelle feil i selvangivelsen i år.

 

Eventuelle spørsmål sendes til eiendomsskatt@boe.kommune.no

Tips en venn Skriv ut