Til eiere av fast eiendom i Bø kommune

Informasjon om eiendomsskatt i Bø kommune - taksering/oppmåling av bygninger

Bakgrunn/vedtak
Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på «Verk og bruk» fra 2015, og disse er allerede taksert. Det innføres eiendomsskatt på øvrige faste eiendommer fra 2016.  

Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer

Som følge av at det er funnet mange feil i Skatteetatens formuesgrunnlag, har kommunestyret vedtatt at kommunens takstnemnd skal taksere alle bolig- og fritidseiendommer i kommunen

Eiendomsskatteloven stiller krav om at eiendommen skal besiktiges.

Under besiktigelsen skal forhold som standard, vedlikehold og beliggenhet registreres og dokumenteres. I tillegg må en del bygninger måles opp. 

For å utføre ovennevnte besiktigelse har Bø kommune engasjert to personer. Disse vil være uniformert med refleksvester med kommunes navn, og vil kunne legitimere seg ved forespørsel. Det er kun utvendig oppmåling som skal foretas. Det skal med andre ord ikke foretas innvendig besiktigelse. Alle bygninger vil også bli fotografert, og bildene vil bli arkivert som en del av dokumentasjonen. Besiktigelsen vil starte opp i juli.

Sammenholdt med faktaopplysningene om eiendommen vil så kommunestyrets oppnevnte takstnemnd vedta en takst. For boliger og- fritidseiendommer fastsettes takstene basert på faktiske opplysninger om eiendommen (størrelse på bygg, bygningstype) og skjønnsmessige faktorer som standard, vedlikehold og beliggenhet.

Som eier er det ikke nødvendig at du deltar på besiktigelsen, men dersom du ønsker å delta må du gi beskjed til Ann-Bjørg Abrahamsen helst på mail eiendomsskatt@boe.kommune.no  eller telefon 76 11 43 13.  På grunn av at vi skal besiktige mange eiendommer, vil vi kun oppgi et omtrentlig tidspunkt for besiktigelsen av de eiendommer der eier vil være tilstede.

Etter at vi har lagt inn data for alle eiendommer enten fra vårt bygningsarkiv eller basert på oppmåling, sender vi ut faktabrev om eiendommen som eier må kontrollere om opplysningene vi har innhentet er korrekte.

Tidlig i 2016 vil takstene bli sendt til eieren. Det vil her også bli orientert nærmere om hvordan takstene er framkommet.

Næringseiendommer
Bø kommune vil engasjere en egen takstmann for å besiktige alle næringseiendommer og komme med forslag til takst som takstnemnda skal behandle. På grunn av at kommunen ikke har oppdaterte opplysninger om alle næringseiendommer vil takstmannen måtte foreta oppmåling av en del eiendom er.

Befaring av næringseiendommer vil starte i august.

Spørsmål om besiktigelsen og takseringen
Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Ann-Bjørg Abrahamsen helst på eiendomsskatt@boe.kommune.no eller telefon 76 11 43 13.  

Med hilsen

Trond Robertsen
økonomisjef

Anne-Lise Wiik Robertsen
Tips en venn Skriv ut