Høring - Akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse - Egil Kristoffersen & sønner AS - Skatleia

Søknaden gjelder endring av areal på akvakulturlokalitet 19635 Skatleia for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Bø kommune i Nordland. Lokaliteten er klarert for en biomasse på 2340 tonn MTB. Det søkes nå om en arealendring for å få plass til fôringsflåte ved lokaliteten.

Eventuelle merkander sendes til Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen innen 25. april 2018