Fotgjenger

KOMMUNDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET MED HANDLINGSPLAN 2018-2022 - HØRING

Bø Kommune sin hovedplan for trafikksikkerhet 2011-2014 ble vedtatt i kommunestyret 07.04.2011. Planen ble prolongert i kommunestyret 23.4.2015 for ut 2015 samt det ble vedtatt å revidere kommuneplan for trafikksikkerhet 2016-2020.
Bø Kommune v/ teknisk avdeling, skal igangsette full revidering av planen. Det er planlagt at det skal være et bredt arbeid med planen, derfor er det ønskelig med nye innspill.
Frist for å komme med innspill, er fredag 1. september 2017.
Høringsuttalelser sendes: Bø Kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen eller post@boe.kommune.no
Alle innspill bes fremsatt skriftlig, merket «Trafikksikkerhetsplan 2018-2022»

Se gjeldende trafikksikkerthetsplan.pdf

IMG_1092

Høring og offentlig ettersyn Bø kommunes arealplan 2017-2018

Kommunestyret i Bø har i sak 33/17 den 22.06.2017 vedtatt at forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017-2028 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter Pbl § 11-14.
I kommunestyremøtet ble det fremmet forslag og vedtatt om at fritidsbebyggelse på Gaukværøya tillates. Endringen i plankartet til LSF er ikke gjort, det vil gjøres etter høringsfristen er utgått.
Det anmerkes også at området ved Duken Kirkegård skal utvides.
Kontaktinformasjon: Spørsmål til kommuneplanens arealdel kan rettes til: Rune Dahl, tlf 76 11 43 05 eller rune.dahl@boe.kommune.no
Høringsuttalelser sendes: Bø Kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen eller post@boe.kommune.no
Alle høringsuttalelser bes fremsatt skriftlig, merket «Kommuneplanens Arealdel 2017-2028»
Høringsdokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside www.boe.kommune.no , kommunens facebookside og fellestjenesten på Rådhuset.
Høringsfrist 28.08.2017