Forskrift til offentlig ettersyn

Forslag til ny forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside www.boe.kommune.no og hos Fellestjenesten på Rådhuset.

Skriftlige uttalelser sendes til post@boe.kommune.no eller per post til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen

Frist for uttalelser er satt til 16.03.2018

Teknisk etat

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever
oppmålingsforretning, Bø kommune, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Bø kommunestyre xx.xxxx.xxxx med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om
eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om
eigedomsregistrering (matrikkellova).
§ 1. Formål
Forskriften har som formål å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.
§ 2. Virkeområde
Denne forskrift gjelder for alle eiendommer i Bø kommune, Nordland.
§ 3. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning
Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 1. mai.
§ 4. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort.

Tips en venn Skriv ut